– Regjeringen satser på Birkenes i Nasjonal Transportplan

(Arkivfoto)

 

I forrige uke kom nyheten om at riksvei 41 er blant de prioriterte veiene i forslag til ny nasjonal transportplan (NTP). Senterpartiet i Birkenes er veldig godt fornøyd med at arbeidet med å få veistrekningen løftet endelig gir resultater, og at vi nå har en regjering som prioriterer veien inn i NTP. En slik prioritering sikrer at arbeidet som er påbegynt de senere årene med å få gul midtstripe gjennom hele kommunen blir fullført.

De som vil merke aller mest til en fullgod vei er naturligvis innbyggerne på Herefoss som er avhengige av veien hver dag. Men samtidig gir bedret veistandard også positive ringvirkninger for de i vår kommune som ikke bruker veien daglig. Sammen med de øvrige utbedringene av veien som nå blir prioritert inn i NTP, får veien nå en gjennomgående god standard som gjør at den blir langt mer attraktiv for turisttrafikk. Kristiansand havn har fått større passasjergrunnlag fra Danmark enn noen gang tidligere, og Rv41 kan markedsføres som en alternativ vei til Østlandet. Økt satsing på turisme sammen med bedret vei bør legge godt til rette for å kunne gi økt verdiskapning i hele Birkenes. Samtidig er det også gledelig å se at det er satt av penger til økt vedlikehold på fylkesveinettet. Veistandarden på fylkesveiene i Birkenes er mange steder dårlig med svingete, ujevne og smale veistrekninger. Med økt pott vil vi stå på for at Birkenes får sin økte andel til vedlikehold av de fylkeskommunale veiene.

For næringslivet i Birkenes og omegn vil utbedring av både Rv41 og fylkesveinettet være viktig. Dagens veier har mange flaskehalser for fremkommeligheten, ikke minst vinterstid hvor forsinkelsene kan bli store når to kjøretøy møtes «på feil plass», noe som kan resultere i full kork og lange ventetider. For skog-næringen vil utbedret veinett i Birkenes gi gode effekter og gi økt lønnsomhet for så vel skogeiere som industri og transportører.

Vi er glade for satsingen på Rv41 og fylkesveinettet og håper at flertallet i Stortinget er enig med regjeringen i dette og bidrar til at planene blir vedtatt.

 

Kommunestyregruppa i Birkenes SP

Bjørn-Tore Hovland

Syvert Furholt

Gyro Heia

Anders Snøløs Topland

 

______________

Leserinnlegg