Pålagt å fjerne over 100 lass med forurensa fyllmasse

Birkenes kommune har pålagt Axitec Anlegg AS å fjerne over 100 lass med forurensa fyllmasse fra en dumpeplass nær Bjønnåsen, litt inn fra Stolsvingen på veien opp til Røynås.

Det var høsten 2023 at kommunen mottok meldinger om dumping av store mengder betongmasse på en eiendom der oppe.

Dette kom fram i et varselbrev som ble sendt fra kommunen til det Tveit-baserte selskapet Axitec Anlegg 30. januar i år.

– Ved befaring ble det observert et større område med tilkjørte masser av betong og stein/pukk, i tillegg til rester av armeringsjern og plastrør. Området utgjør om lag 3,5 daa. Axitec Anlegg AS (heretter tiltakshaver) opplyser at det er tilkjørt 117 lass betong fra riveprosjekter til området, der 67 lass er fra Lund Torv i Kristiansand og resterende fra midlertidig deponi ved Kjevikveien 40. Tiltakshaver informerer at massene er rene og viser til analyser tatt av betong før deponering.

Massene fra depotet ved Kjevikveien har opphav fra andre riveprosjekter i Kristiansand (Kvartal 14).

I varselbrevet i januar påpekte kommunen at de forurensa fyllmassene påvirker vannmiljøet.

– Tilkjørte masser påvirker vannmiljøet negativt og er i strid med forurensningsloven § 7, som har et forbud mot å forurense og § 28, som har et forbud mot forsøpling. Fyllmassene inneholder forhøyet krom (6+) som lekker ut til miljøet. Vann med forhøyet krom (6+) kan gi helse- og miljøfarlige forhold for omgivelsene og er dødelig for fisk og vannlevende organismer. Fyllplassen drenerer til Småstetjønn som videre renner ut i Tovdalselva der det finnes flere arter som er sårbare for forurensning, deriblant laks, sjøørret og ål. Forurenset sigevann kan også havne i grunnvannet og utgjøre fare for grunnvannsbrønner og drikkekilder til mennesker og dyr.

På oppfordring fra kommunen tok Axitec Anlegg allerede i desember 2023 prøver av sigevann på oppgitte punkter. Disse ble analysert ved Vannlaboratoriet AS i Kristiansand. Ifølge kommunen viste analysene tilførsel av tungmetaller til Småstetjønn.

Miljødirektoratet har som forurensningsmyndighet gjort vurdering av forurensningsgraden i rivningsavfallet. I et brev datert 5. mai støtter direktoratet Birkenes kommunes pålegg om at fyllmassene må fjernes.

Her er pålegget fra Birkenes kommune til Axitec Anlegg AS, sendt ut nå 4. juni:

– Birkenes kommune pålegger Axitec Anlegg AS å fjerne forurensede fyllmasser ved eiendom gnr./bnr. 4/7. Dette brevet inneholder informasjon om hva dere må gjøre for å følge pålegget. Brevet er også et varsel om tvangsmulkt.

Pålegget er hjemla i forurensningslovens paragraf 7 fjerde ledd, og paragraf 37 første ledd.

I påleggs-brevet framkommer det at det ved fyllplassen er anlagt en tre-fire dekar stor snuplass, uten av kommunen var blitt informert om terrenginngrepet.

I brevet opplyser kommunen at Axitec Anlegg nå må gjennomføre følgende tiltak:

– Sende inn plan for opprydding av fyllmasser innen 01.07.2024. Planen skal inneholde tidsplan for tilbakeføring av området, og avtaler med underentreprenør og avfallsmottak.

– Fjerne tilkjørte fyllmasser innen 15.08.2024. Massene skal leveres til godkjent avfallsmottak.

– Etter opprydding skal det sendes skriftlig bekreftelse på dette med bilder fra området. Det skal legges ved kopi av kvittering på at avfall er levert til godkjent avfallsmottak.

Det er tre ukers klagefrist på pålegget. En eventuell klage skal behandles av statsforvalteren.