Skrinlegg planene

Trond Harstad ber Asko-sjef Torbjørn Johannson skrote vindkraftplanene på Nordbø i Lillesand.

Det vedlagte bildet er fra området ved Nordbø der Lillesand Vind ved Asko har planer om å etablere et vindkraftanlegg ved å sette opp tre vindturbiner med en høyde på 205 meter og samlet effekt på 12,6 megawatt.

Slik jeg leser anleggsdokumentene vil turbinene bli montert på høydedrag i terrenget som i utgangspunktet ligger 180 meter over havet. Turbinene vil bli et markant blikkfang fra torget i Lillesand. Langt utover Blindleia vil størrelsen på turbinene og rotorbladenes konstante bevegelser skape et forstyrrende synsinntrykk i landskapsbildet, etter kartskissens beskrivelser.

Folk bosatt på Birkeland vil kunne oppleve noen av de samme visuelt dominerende elementer som våre naboer over kommunegrensen. Etter min vurdering vil vindmøllenes dominans være med på å frata Lillesand by sin identitet.

Økologisk fotavtrykk

Asko har som miljømål for Lillesand vindkraftverk at det skal bygges og driftes på en måte som i størst mulig grad minimerer det økologiske fotavtrykket.

Det planlagte vindkraftverket på Nordbø i Lillesand skal fremstå på en slik måte at det synes at det er tatt miljøhensyn. Begge disse beskrivelsene finnes i anleggsdokumentene.

Asko er svært opptatt av det økologiske avtrykket de vil etterlate seg. Derfor søker Asko etter områder der vindkraftutbygging gjør minst mulig inngrep.

Asko har som mål å sørge for at all den energien de bruker skal være rein.

Krevende terreng

Med en slik målsetting må jeg dessverre meddele deg, som sjef for Asko, at du har valgt et helt feil område å etablere et industriområde med vindturbiner.

Terrenget ved Nordbø er krevende. Det er sterkt kupert og etter min mening et av de vanskeligste områder å bevege seg inn i med anleggsmaskiner samtidig som en skal ta miljøhensyn.

Etter planen skal det anlegges 2,6 kilometer internveier mellom turbinene med en bredde på fem til seks meter. Ved hver turbin skal det etableres oppstillingsplasser for montering av turbinene som legger beslag på 2.700 kvadratmeter areal. Her kommer det til å bli enorme mengder med sulfidholdig fjellmasse som må sprenges bort for at kjøretøyer skal komme frem. Trekkvognene trenger rikelig med plass. De lengste elementene er 80 meter lange. De tyngste elementene veier 100 tonn.

Der veien ikke anlegges på fjell, støter en på myr.

Det er lagret enorme mengder karbon i norske myrer. Får myrene ligge i fred, blir karbonet liggende. Dreneres myrene eller bygges ut, slik som Lillesand Vind planlegger, slipper karbonet ut som karbondioksid (Co2).

Stopp investeringen

Det er prisverdig av Asko å ha som mål å bruke rein energi i sitt foretak.

Men hva så med inngangsbilletten før vindturbinene kommer i produksjon?

Jeg vil gjerne se karbondioksid-regnskapet til Lillesand vindkraftverk.

Har vi i grunnen bruk for strømmen som vindkraftverket kommer til å produsere, eller har Asko bare tenkt «business as usual»?

Er det fornuftig av Asko å rasere norsk natur for å bygge opp sin egen grønne profil?

Et av de viktigste klimatiltakene som kan gjennomføres i Norge, er nemlig å la norsk natur være mest mulig i fred. Dette avsløres i en ny rapport som Norsk institutt for naturforskning (NINA) har laget på oppdrag fra WWF Verdens naturfond.

Les denne rapporten og skrinlegg dine investeringsplaner på Nordbø.

Det beste avtrykket Asko kan etterlate seg her i distriktet er å ta vare på naturen.

Det vil store deler av befolkningen på Birkeland og i Lillesand være svært takknemlige for.

Trond Harstad

Birkeland