Tæring etter næring

EGERSUND: Bildet viser inngrep i terrenget ved Egersund i forbindelse med vindkraftutbygging.

Brev til departementet vedrørende vindkraft i Birkenes.

LESERBREV: Vi beklager så mye at vi ikke kom på sluttbefaringen for vindkraftverket i Birkenes, 23.05. – Naturvernforbundet i Agder. Vi skulle absolutt ha vært tilstede og gitt våre siste innspill til den avgjørelsen som departementet nå skal fatte, en politisk avgjørelse der de forhold vi her peker på, må tillegges vesentlig betydning.  Her følger i stikkord det vi hadde sette fram til å formidle under befaringen i Birkenes.

Begrunnelse

NVE har tidligere lagt vekt på internasjonale forpliktelser / avtaler ved konsesjonsvedtak for vindkraftverk. For konsesjonen i Birkenes er dette ikke nevnt, bare en mer udokumentert påstand om av det er positivt med nye strømproduksjon – 270 gigawattimer og virkninger av tiltaket for Birkenes kommune.

Dette er helt utilstrekkelig, udokumentert begrunnelse som ikke kan avgjøre så store naturtap / ødeleggelser som vindkraftverket vil resultere i. Det vises her til bilder fra vindkraftverk under opparbeidelse i Rogaland og Vest-Agder.

Stort kraftoverskudd

Norge har et stort og økende årlig kraftoverskudd (mellom 15 og 19 terrawattimer). Ifølge ledende autoriteter, som med andre NVE-direktør Sanderud, vil kraftoverskuddet øke på grunn av økte nedbørsmengder, oppgradering av elder vannkraftverk og energieffektivisering.

Vi minner her om energieffektiviseringsutvalg under regjeringen Stoltenberg (Arnstadutvalget) som konkluderte med frigjøring av strøm i størrelsesorden 30 – 40 terrawattimer med en nasjonal satsing i ulike sektorer.

For øvrig er det nødvendig å stille et politisk spørsmål om vårt forbruk – herunder ikke minst energi om forbruket ikke har noen begrensninger og skal bare fortsette å stige. «Tæring etter næring» var et mål i tidligere politiske miljøer vi nok bør se nærmere på igjen.

Grunnloven og naturmangfoldloven

Utbygging av industrianlegg for vindkraft landet over, som Birkenes er et eksempel på, fører nå til norgeshistoriens største tap av villmarkspreget natur. Det er et forhold som er så dramatisk at ethvert tiltak må vurderes mot Grunnlovens miljøparagraf (§ 112) og naturmangfoldloven (§ 1).

Vi er her pålagt å levere fra oss en natur som ikke er vesentlig forringet fra den vi selv nyttiggjør oss og gleder oss over i dag. Det er omfanget av naturtap med store veianlegg, oppstillingsplasser for turbiner, kabelstrekk, trafostasjoner m.m. som griper varig inn i og tar avgjørelser for de ufødte – våre etterkommere.

Naturens egenverdi også økonomisk

NVE legger til grunn hensynet til økonomiske virkninger for Birkenes kommune. Det er også en ensidig, ikke utdypet påstand der verdien (her også den økonomiske) av naturtapet for framtidige generasjoner, friluftsinteresser i dag og artsmangfoldet ikke er utredet og lagt til grunn for den økonomiske påstanden.

 

Peder Johan Pedersen

Naturvernforbundet Agder