Ukas leder: Vent på sentrumsplanen

Redaktør Bjørn Vidar LieSom mange vil huske var arbeidet med en ny sentrumsplan for Birkeland godt i gang før det stoppet opp for tre år siden grunnet kapasitetsproblemer i kommuneadministrasjonen. Nå er arbeidet godt i gang igjen, og går alt som kommunens plan- og utviklingssjef ønsker og forventer, vil planen være vedtatt før neste sommer.

Hva den nye sentrumsplanen vil inneholde, hvordan temakart, områdeplaner og detaljplaner vil se ut, er for tidlig å si. De første skissene skal legges fram for kommunens planutvalg i slutten av oktober. Det vi vet er at arbeidet som foregår nå til en viss grad bygger på skissene som ble utarbeidet for tre år siden, herunder sonekart som i grove trekk viser hvor det kan være aktuelt å tillate utbygging, fortetting, næringsvirksomhet etc.

Sist lørdag ble det arrangert en lokalhistorisk rusletur på Strøget hvor bygdefolket var invitert med for å komme med gode og konstruktive innspill til hva man bør ta med seg av Birkelands historie i det videre planarbeidet. Kommende uke skal kommunen ha møte med lag og foreninger for å høre hva slags innspill de kan ha til sentrumsplanen. Man er altså fortsatt på innspillstadiet i planarbeidet.

Da synes vi det er merkelig at planutvalget allerede nå velger å legge ut på høring en privat reguleringsplan som unektelig vil ha stor innvirkning på bestemmelsene i den kommende sentrumsplanen. Utbyggingsplanene for den 4,7 mål store eiendommen ”Skauen” på østsida av Strøget omfatter inntil 30 boenheter, hvilket gir en utnyttelsesgrad på 40 prosent. Planene innbefatter også riving av ett av de eldste husene på Birkeland. Blir reguleringsplanen vedtatt vil den i stor grad legge føringer for hva man skal kunne tillate av byggestil, fortetting og riving i sentrum og/eller området rundt det som eventuelt blir definert som sentrumskjernen.

Vi sier ikke at prosjektet ikke bør godkjennes. Kanskje er det denne typen boliger man ønsker i sentrum. Kanskje er en fortetting på 40 prosent helt ok når det kommer til stykket. Og kanskje er det andre bygg som heller bør bevares enn det 110 år gamle huset nederst på eiendommen. Dessuten er man helt avhengig av privat kapital, skal man få en fornying av Birkeland sentrum. I så måte er det svært positivt at private grunneiere er villige til å satse.

Men for å få en god og helhetlig utforming av sentrum er det avgjørende at politikerne viser vilje og evne til å holde hånda på rattet både når planene skal legges og ikke minst når de skal følges opp. I motsatt fall vil utbyggingen skje etter tilfeldighetsprinsippet med overhengende fare for at resultatet vil sprike i alle retninger. Det har Birkenes kommune hatt mer enn nok av allerede.

Etter vår mening virker det også litt merkelig å invitere folket til å si sin mening om hva som bør bevares og ikke når politikerne allerede har lagt føringene. Derfor mener vi fortsatt at utbyggingen av ”Skauen” og andre sentrumseiendommer bør holdes på vent til sentrumsplanen er vedtatt.