Fylkesmannen omgjør byggetillatelsen

FOR HØYT: Etter nesten ett års behandlingstid har Fylkesmannen kommet fram til at byggetillatelsen for det nye museums- og barnehagebygget på Grasham må trekkes tilbake, da det er en halv meter høyere enn loven tillater. Nå vil bygdemuseet søke om dispensasjon.

FOR HØYT: Etter nesten ett års behandlingstid har Fylkesmannen kommet fram til at byggetillatelsen for det nye museums- og barnehagebygget på Grasham må trekkes tilbake, da det er en halv meter høyere enn loven tillater. Nå vil bygdemuseet søke om dispensasjon.

FOR HØYT: Etter nesten ett års behandlingstid har Fylkesmannen kommet fram til at byggetillatelsen for det nye museums- og barnehagebygget på Grasham må trekkes tilbake, da det er en halv meter høyere enn loven tillater. Nå vil bygdemuseet søke om dispensasjon.

KOMMUNALT. Birkenes bygdemuseum må enten søke om dispensasjon, utarbeide reguleringsplan eller endre tegningene og så søke på nytt for at det nye museums- og barnehagebygget på Grasham skal bli stående.
Det er konklusjonen etter at Fylkesmannen har behandlet naboenes klage på rammetillatelsen for bygget. Bygdemuseet fikk i slutten av januar 2011 tillatelse til å bygge et kombinert museums- og barnehagebygg på museumsgården på Tveide. Tillatelsen utløste klage fra flere naboer, men klagen ble ikke tatt til følge av verken kommunen eller Fylkesmannen. Så fremmet bygdemuseet en ny søknad, der både bygg, atkomstvei og parkering var vesentlig endret i forhold til den første søknaden. Heller ikke denne gang nådde naboene fram med klagen, der det blant annet var anført at bygdemuseet hadde planer om å drive barnehage på kommersiell basis og drive utleie av bygningene på kveldstid, noe de mente var i strid med formålet området er avsatt til i Kommuneplanen – allmennyttig formål.

Ett års behandlingstid

I midten av mai fikk Fylkesmannen klagen på sitt bord. Nå – et snaut år senere – foreligger svaret. Her fastslår Fylkesmannen at tiltaket ikke er i strid med arealformålet i kommuneplanen, ettersom bygget skal benyttes til museums- og barnehagedrift. Skal det brukes til andre formål må det imidlertid vurderes om det må søkes om bruksendring. Med en mønehøyde på 9,5 meter strider derimot bygget mot lovens regler for maksimal mønehøyde som er på ni meter. For å få godkjent et høyere bygg skulle det ifølge Fylkesmannen vært søkt om dispensasjon eller utarbeidet reguleringsplan. Når kommunen likevel har godkjent bygget, er dette en rettsanvendelsesfeil som må føre til at byggetillatelsen er ugyldig, påpeker Fylkesmannen. Han ber også om at kommunen ved en eventuell ny behandling vurderer om ikke et bygg på 790 kvadratmeter bruksareal bør omfattes av kravet om reguleringsplan for større bygge- og anleggsarbeider.

Finner vedtaket underlig

Birkenes bygdemuseums prosjektleder for utbyggingen, Inger E. B. Slågedal, reagerer på omgjøringen av byggetillatelsen.
– Slik vi oppfatter brevet, så er det mønehøyden på 9,5 meter Fylkesmannen påpeker, i tillegg til totalarealet. Dette må vi gå inn i og finne ut av, og så kommer vi til å benytte oss av muligheten til å søke dispensasjon for mønehøyden. Det avviker tross alt kun en halv meter, og bygget er lagt dypere i terrenget enn først planlagt, sier Slågedal som synes det er merkelig at Fylkesmannen etter snart ett års behandlingstid kommer med et slikt vedtak.
– Byggehøyden var ikke, ettersom jeg kan huske, blant klagepunktene fra naboene. Klagen som blei sendt inn i fjor vår, fikk ingen oppsettende virkning for byggestart hos oss. Museet har hele tida fulgt de regler og prosedyrer vi er pålagt gjennom hele søknadsprosessen. Vi har hele tida vært i forkant og spurt kommunen om hvordan vi skulle gjøre det, og har ikke fått noe tilbakemelding om at verken høyde, bredde eller antall kvadratmeter var feil, opplyser hun.