Mirell Høyer-Berntsen, Agder SV: Vindkraftsaken skaper stor splid i Birkenes og deler bygda i to

Agder Fylkesting skal 20. oktober 2020 skal behandle den svært betente saken i Birkenes kommune: Høring av konsesjonspliktige endringer, MTA- og detaljplan for Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk. Saken har blitt anket inn fra fylkesutvalget.

NVE avslo i sommer søknaden til utbygger RWE om utsettelse av idriftsettelse, og i avslaget viser NVE blant annet til Stortingets vedtak av 19. juni. RWE har påklaget avslaget. Saken er nå til behandling i Olje og Energidepartementet. Motstanderne av vindkraftverket mener at et av de viktigste punktene i saken må være at det ikke gis utsatt frist for idriftsettelse til utbygger, ettersom det da er lite sannsynlig at vindkraftverket blir realisert.

Dette mener gruppeleder i Agder SV, Mirell Høyer-Berntsen, og det kommer fram i ei pressemelding sendt ut av Sosialistisk Venstreparti søndag. Høyer-Berntsen er også medlem av Hovedutvalg for næring, klima og miljø, og landsstyrerepresentant for SV.

Mirell Høyer-Berntsen mener det er kritikkverdig, og sender et svært uheldig signal dersom et flertall i den politiske ledelsen i Agder kan gå imot et Stortingsvedtak. Hun fremmet allerede i hovedutvalg for næring, klima og miljø 1. september 2020, forslag om at det ikke skal gis utsatt frist for å idriftsette vindkraftverket innen fristen 31. 12. 2021. Dette forslaget falt.

Under behandling av saken i fylkesutvalget i september var Høyer-Berntsen igjen med å fremme forslag om at det ikke skal gis utsatt frist for å idriftsette vindkraftverket, samt at endringen på vindkraftverket er så store at det må utløse krav til ny konsekvensutredning og at anleggsperioden må være utslippsfri.

Punktet om utsatt idriftsettelse falt og saken ble anket inn til fylkestinget.

Høyer-Berntsen mener vindkraftsaken skaper stor splid i Birkenes og i Agder. Den deler bygda i to, og det foreligger et enormt folkelig engasjement som hun mener lokalpolitikere og utbyggere må lytte til. «Vi kan ikke ta så store avgjørelse over hodene på folk, når flertallet er så knapt og temaet så opprivende».

Høyer-Berntsen mener derfor at RWE og flertallet i Agder må respektere Stortingets vedtak av 19. juni 2020, om at konsesjoner ikke skal få utsettelse utover 31. desember 2021. Det er ingen tvil om at Stortingets vedtak også gjelder vindkraftverket på Birkenes, heter det i pressemeldinga.

Leder av energi og miljøkomiteen har sagt følgende:

«Punkt to i det vi legger frem her i dag, om at gjeldene konsesjoner ikke skal få utsettelse utover 31. desember 2021, er veldig viktig og vil kanskje være det viktigste signalet. Hvis man ikke har begynt å bygge i dag, er det veldig liten sjanse for at man faktisk får realisert det vindkraftverket».