Avklaring om botilbud

KOMMUNALSJEF: Bente Somdal.

Kommunalsjefen skriver om botilbud til personer med utviklingshemming.

Ifølge NAKU (nasjonalt kompetansesenter om utviklingshemming) er det i dag flere personer med utviklingshemning som når en høy alder enn tidligere. Forskning viser imidlertid at noen er disponert for en tidligere aldringsprosess enn det som er vanlig. Samtidig med helsemessige og kognitive utfordringer kommer også endringer i behov for aktivitet, større behov for hvile og roligere dager.

Les Eirik Nesbus leserbrev om saken.

Ansatte i Boveiledertjenesten i Birkenes kommune satt søkelys på dette tidlig høst 2019. De ønsket å planlegge for at brukerne de har stor omsorg for, skal få tjenestene de har behov for også i alderdommen. Flere vil få et endret tjenestebehov og trenge annen bistand enn de kan få i boligen sin. Dagens boliger er dårlig tilrettelagt ved behov for tekniske hjelpemidler og kommunen trenger et kompetansemiljø innen utviklingshemming og aldring og spesielt demensfeltet.

Det ble vurdert å etablere en egen enhet for personer med utviklingshemming og aldringsutfordringer, og kompetanseheving ble prioritert. Ansatte fikk kurs og opplæring i hvordan utviklingshemmede blir eldre, hvilke helseutfordringer og kognitive utfordringer som kan opptre.

I Økonomi- og handlingsplan 2020-2023 er et av tiltakene for boveiledertjenesten: Vurdere struktur bolig/faglige utfordringer.

Det er derfor satt ned en arbeidsgruppe av ansatte som jobber med innhold, organisering, hvem det skal være for og bemanning av en slik enhet. Det er en forutsetning at dette ikke skal være en del av sykehjemmet, men fortsatt skal være en tjeneste i boveiledertjenesten. Fysisk planlegges det for å etablere en slik enhet i tomme lokaler i helse og omsorgsbygget, med egen inngang.

Det handler om å gi omsorg og tjenester på riktig nivå og med riktig kompetanse. Alternativet kan være ordinære sykehjemsplasser i framtiden, men vi ønsker først og fremst å vurdere muligheten for å etablere et eget tilbud til denne gruppen i egnede lokaler og med riktig kompetanse.

For å sikre brukermedvirkning ble NFU kontaktet og det ble gjennomført møte i midten av januar. Da ble leder av NFU informert om at kommunen jobbet med disse planene.

De siste årene har det vært gjort flere endringer i struktur og organisering av kommunens tjenester, særlig på sykehjemmet og i hjemmesykepleien. Senest i 2019 ble det redusert 7 sykehjemsplasser. Nytt innsparingskrav medfører at vi igjen ser på mulige tiltak.

I helse- og omsorgssenteret er det en rekke tjenester. Sykehjem er en av disse. I tillegg er det hjemmesykepleie, legesenter og helsestasjon for å nevne noen. Reduksjon i sykehjemsplasser i flere omganger har medført tomme lokaler. Kommunen er nødt til å omdisponere arealer når noe blir ledig. Det er økonomisk gunstig.

Vi vet at vi kan benytte nattjenesten som i dag er på sykehjemmet og i hjemmetjenesten i et eventuelt nytt botilbud i helse- og omsorgssenteret. Av brannvern hensyn var det ikke mulig å redusere bemanning i nattjenesten da antall sykehjemsplasser ble redusert. Nattjenesten har derfor kapasitet til å gi tjenester til flere, når disse bor under samme tak som sykehjemmet og omsorgsboliger. Dersom det er mulig å se ressurser i sammenheng må vi gjøre dette for å utnytte kommunens ressurser best mulig.

Vi har en antagelse om at det kan være mulig å spare 1,7 millioner kroner årlig dersom vi samlokaliserer botilbudet og flytter dette til ledige lokaler i helse- og omsorgssenteret. 0,54 millioner kroner er lagt inn i årets budsjett. I tillegg tror vi det er mulig å redusere ytterligere 1,15 millioner kroner årlig. Det er hovedsakelig ved å ta ned bemanning. Vi tar ikke bort tjenester til brukerne, men det blir en mer effektiv drift når en ser flere tjenester i sammenheng. Dette vil tydeliggjøres når arbeidsgruppa er ferdig med sin gjennomgang.

Verger til de beboerne det gjelder ble informert muntlig og i brev i månedsskifte januar/februar. NFU ble ytterligere informert i styremøte 3. februar. Det ble gitt en kort informasjon i kommunestyremøtet 6. februar om at et slikt arbeid ble i igangsatt. Arbeidet er i tråd med det oppdraget rådmannen har fått. NFU inviterte kommunen til dialogmøte 4. mars. Det er viktig å snakke sammen i en tidlig fase, men det er også viktig at vi ikke konkluderer før utredningen er ferdig 1. mai.

Birkenes kommune har økonomiske utfordringer, og må redusere utgifter i drift. Alle muligheter for omstilling og innsparing, som fremdeles sikrer forsvarlig drift, må vurderes.  I kommunestyrets budsjettvedtak i desember 2019 fikk helse og velferd et innsparingskrav på 1,25 millioner kroner i 2020, og det vil komme ytterligere innsparingsbehov videre i planperioden, frem til 2023. Innsparingskrav gjelder for alle kommunens tjenesteområder. Derfor må alle muligheter vurderes, til det beste for helheten og kommunens innbyggere.

 

Bente Moland Somdal

Kommunalsjef helse og velferd, Birkenes kommune