Får uttale seg om saken

SJEF: Helse- og sosialsjef Bente Somdal i Birkenes kommune.

Kommunalsjefen svarer på spørsmålet fra fellesrådets leder.

Jeg viser til leserinnlegg i Birkenesavisas nettavis 14. april. Leder av «Fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse» i Birkenes kommune, Karl Johan Tveiten, stiller meg spørsmål om hva kommunen vil gjøre for å sikre at saken om botilbud til personer med utviklingshemming blir behandlet i tråd med gjeldende lov og forskrift.

Birkenes kommune utreder/vurderer for tiden botilbud til fortrinnsvis eldre personer med utviklingshemming. De personene (vergene) som kan bli berørt fikk informasjon i begynnelsen av februar.  NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) fikk informasjon om saken i deres styremøte 3. februar. I første møtet i fellesrådet etter dette tidspunktet, 16. mars, skulle jeg vært og informert om at det pågår en faglig utredning/vurdering av botilbud for eldre med utviklingshemming.

På grunn av koronasituasjonen ble møtet i fellesrådet avlyst og informasjonen om dette botilbudet falt bort. Imidlertid var flere av rådets medlemmer til stede på dialogmøte mellom kommunen og NFU 4. mars, slik at det pågående arbeidet likevel er kjent for flere av rådets medlemmer.

Utredningen/vurderingene som pågår, er først og fremst en faglig utredning der fagpersoner i Boveiledertjenesten allerede høsten 2019 satt søkelyset på botilbud. De ønsket å planlegge for at brukerne de har stor omsorg for, skal få tjenestene de har behov for også i alderdommen. Flere brukere vil få et endret tjenestebehov i alderdommen, og trenge annen bistand enn de kan få i boligen sin.

Dagens boliger er dårlig tilrettelagt ved behov for tekniske hjelpemidler og kommunen trenger et kompetansemiljø innen utviklingshemming og aldring og spesielt demensfeltet. Det er derfor satt ned en arbeidsgruppe av ansatte som jobber med innhold, organisering, hvem et slikt botilbud skal være for og bemanning av et slikt tilbud. Når arbeidet er gjennomført vil de faglige vurderingene legges fram for de dette gjelder (vergene og pårørende), NFU og Fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse.

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) gir rådet rett til å uttale seg i alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.

Denne retten vil kommunen sikre ved å legge de faglige vurderingene om botilbudet fram for rådet, for uttalelse. Jeg mener dette vil sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra Fellesrådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, slik forskriften beskriver.

Bente Moland Somdal
Kommunalsjef helse og velferd