Tveit frykter terror

BEKYMRET: Fremskrittspartiets representant i kommunestyret, Odd Gunnar Tveit, er bekymra for at terror skal ramme Norge.

Fikk passet påskrevet i kommunestyret.

– Jeg har en kommentar til denne saken. Jeg er stygt redd for at vi kommer til å oppleve terrorisme i Norge, og den beste måte å sikre oss mot dette er å si nei til flyktninger, sier Odd Gunnar Tveit (FrP).

Det er i forbindelse med en høringsuttalelse til en strategiplan for forebygging av voldelig ekstremisme Tveit tar turen til kommunestyrets talerstol torsdag kveld. Han mottar umiddelbar respons fra de andre folkevalgte i salen.

– Jeg tar sterk avstand fra det Tveit her tar opp, og synes det virkelig er synd at slike saker dukker opp. Vi har ikke hatt terror utenfra i Norge, sier Alfred Kylland (Sp).

Geir Colbjørnsen (KrF) mener det alltid vil eksistere ekstremisme, men mener Birkenes har gjort en god jobb for å forhindre at det blir grobunn for noe slikt i kommunen.

– La oss ta de utfordringene vi har, og la oss ikke lage utfordringer vi ikke har, sier han.

Partifelle Toril Espegren oppfordrer Tveit til å lese høringsuttalelsen, der hun mener det nøkternt er beskrevet hvordan situasjonen er for Sørlandet. Venstres Ole Morten Vegusdal (V) sier det slik:

– Det eneste tilløpet til terrorangrep i Birkenes er vel når dette flagget utenfor kommunehuset ble fjerna av en mann i mørk hettegenser.

Kommunestyret stiller seg for øvrig bak en høringsuttalelse hvor det påpekes at ekstremisme ikke lar seg stoppe av kommunegrenser, og at det derfor er viktig med en felles strategi.

Ekstremisme og hatkriminalitet i Agder

Dette står det om situasjonen på Sørlandet i høringsuttalelsen:

«Det har med jevne mellomrom dukket opp høyreekstreme krefter på Sørlandet. Selv om dagens oppslutning til de høyreekstreme miljøene er liten, og aktiviteten i distriktet er lav, må vi være forberedt på at situasjonen fort kan endres. Bevisstgjøring om ekstremisme og hatkriminalitet i førstelinjetjenesten og blant ungdom må prioriteres. Erfaringer viser at voldelig ekstremisme kan finne sted på den politiske høyre og venstreside, men også innenfor religiøse og ideologiske retninger.

Agder skårer lavt på flere områder innen levekårsindikatorene, sammenholdt med resten av landet. En høy andel asylsøkere fra konfliktsoner, har ankommet landsdelen de siste årene – også til Birkenes. En stor andel av alle enslige mindreårige som ankom Norge i 2016, er bosatt i Agder. Dette er en sårbar gruppe som regionen i felleskap må investere i. Kombinasjonen av faktorer, jfr. levekårsindeksene for vårt distrikt, kan gi en økt risiko for oppslutning til høyreekstreme krefter.

I henhold til nasjonal trusselvurdering er det ekstreme islamister som representerer den største terrortrusselen mot Norge. Derfor må det settes inn tiltak for aktivt å motvirke fremmedfrykt, stigmatisering og marginalisering av muslimer generelt, og verne om det store flertallet som tar sterk avstand fra ekstremisme.

Dersom vi ikke klarer å legge til rette for et samfunn der alle opplever å høre til, kan det medføre fremmedgjøring, sinne og frustrasjon og kan gjøre enkeltpersoner sårbare for rekruttering til kriminelle og i verste fall ekstreme miljøer. Vi må arbeide aktivt for å forhindre sosial isolasjon og at sårbare samfunn etableres.»