Bør kommunen forhandle med E.ON nå?

NEI: E.On får ikke bygge vindkraftverk på Storehei. Her er selskapets representanter fotografert på en orientering for kommunestyret tidligere .

E.ON har angivelig fått beskjed fra Tord Lien – olje -og energiministeren om at de må få kommunestyret i Birkenes til å trekke innsigelsen på vindkraftverket Storehei, Bjelkeberget og Oddehei for at OED skal innvilge konsesjon. Dette har tvunget E.ON til å ta opp kontakten med kommunen.

LESERBREV: Kommunestyret vedtok i 2014 en innsigelse der de stilte 12 fornuftige krav som betingelse for at E.ON skulle få konsesjon til å beslaglegge noen av de fineste naturområdene i Birkenes kommune til vindkraftindustri med støyende turbiner med en høyde på over 170 meter.

Kommunestyret i 2014 var forutseende nok til å blant annet sikre seg dersom eiendomsskatten skulle bli forandret ved å kreve en minimumsinntekt på 15 Mill kr/år i hele driftsperioden på 25 år. Dette var tilsvarende beløpet E.ON opprinnelig opererte med.

E.ONs tilbakemelding på kravene fra kommunen er mildest talt skuffende for de som trodde at vindkraftverket skulle rette opp kommuneøkonomien. E.ON vil ikke imøtekomme noen av de økonomiske kravene. Det som nå synes å bli maksimal eiendomsskatt er ca 5 Mill/år de første 10 årene for deretter å bli redusert i takt med avskrivningene. Dette er himmelvidt dårligere enn 15 Mill kr/år i hele driftsperioden på 25 år!

I tillegg er det nå usikkerhet om eiendomsskatten for vindkraftverk vil bestå. Det er sendt ut et høringsforslag fra regjeringen som foreslår at eiendomsskatten på «verker og bruk» skal endres, og falle helt bort for vindkraftverk. Eksempelvis har Farsund kommune i sin høringsuttalelse påpekt det urimelig i at de vil miste eiendomsskatten på 5 Mill kr/år fra vindkraftanleggene på Lista.

Dersom vindkraftanleggene allikevel skulle bli bygget i Birkenes, vil neppe eventuell eiendomsskatt tre i kraft før i 2020 slik at det ikke vil bedre kommuneøkonomien på kort sikt. Det er også verdt å merke seg at forhandlingene om kommunesammenslåing med våre nabokommuner (K5) er kommet langt. Det er ikke usannsynlig at Birkenes er slått sammen med andre kommuner når eventuelle inntekter fra vindkraftverket kommer.

I så fall vil situasjonen være den at «gamle» Birkenes kommune har gitt avkall på sine fineste naturområder for en beskjeden kompensasjon som vil fordeles på hele befolkningen i K5. K5 har et samlet driftsbudsjett på over 6000 Mill kr/år. Da blir eventuelle inntekter fra et vindkraftverk ubetydelige.

Motvind reagerer også sterkt på E.ONs tilbakemelding på det siste kravet i kommunens innsigelse som omhandler kompensasjon til grunneiere som vil få linjetrase over sin eiendom. E.ON skriver at de vil forhandle om løsninger, men truer samtidig med at de vil bruke ekspropriasjon dersom forhandlinger ikke fører frem. Dette er et utidig press fra E.ON ovenfor de berørte grunneierne.

Det må også tas med i betraktningen at ved en konsesjon vil store arealer av våre mest attraktive naturområder bli båndlagt i overskuelig fremtid. Dette gjelder ikke bare planområdene, men også store områder som støter til disse. Mulighetene for å skape inntekter ved hyttebygging og naturbasert næringsliv vil ødelegges.

Det er etter Motvinds oppfatning uklokt å si ja til å forhandle med E.ON om å bygge ut Storehei/ Bjelkeberg. E.ON har som sagt ikke vist noen imøtekommenhet når det gjelder det forrige kommunestyrets krav. Gapet mellom E.Ons tilbud og kommunens krav er alt for stort til at det kan ha noen som helst hensikt å oppta forhandlinger. Faktisk er de potensielle økonomiske fordelene med et vindkraftverk krympet så mye at kommunen ikke under noen omstendighet bør trekke innsigelsen.

Til slutt vil vi si at dersom det mot formodning senere skulle bli behov for kraften og regningssvarende priser på strøm, så får våre barn eller barnebarn vurdere om de er villige til å ofre Storehei og Bjelkeberget. Vår generasjon har sannelig forsynt seg nok av de umistelige naturressursene i landet vårt.

 

For styret i «Motvind-folkeaksjonen mot vindkraft i Birkenes»,

Terje Ånesland

Wiggo Svendsen

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!