Noe mer restplass i Rugsland glassfiberdeponi

(Arkivfoto)

Det kommer fram i ei tilbakemelding fra Statsforvalteren i Agder på kommunens egenkontrollrapport.

Det er Birkenes kommune som drifter deponiet for avfall fra 3B Fibreglass.

– Også i 2023 har kommunen deponert mer glassfiberavfall enn det som er tillatt i tillatelsen. Kommunen har deponert 5.501 tonn, men det i tillatelsen er satt en grense på 4.500 tonn pr år. Vi har registrert dette som et avvik i vårt fagsystem «Forurensning». Deponiet nærmer seg å bli fullt, men en ny landmåling har vist at det er noe mer kapasitet i deponiet enn tidligere antatt. Ny restkapasitet er beregnet til 18.100 kubikkmeter, opplyses det i tilbakemeldinga fra Statsforvalteren.

Knytta til deponiet har kommunen rapportert inn høye verdier av kvikksølv, bly, sink og bisfenol.

– Vi har registrert at dere har rapportert høyere verdier enn normalt i sigevannet for kvikksølv og bly. Sink er noe lavere enn de to foregående år, men fremdeles over normal variasjon. Bisfenol A har vist en økende trend de siste årene.

Statsforvalteren etterlyser kommunens egne vurderinger av disse registrerte verdiene.

– Kommunen har ikke sendt en egenvurdering av resultatene fra overvåkingen, med eventuelle behov for tiltak. Det er kun satt inn kommentar i egenkontrollrapporten om at verdien er stabil eller er under deteksjon. Dette mener vi ikke er godt nok for en årsrapport. Vi viser også til samme tilbakemelding på fjorårets rapport.

Kommunen har nå fått en frist til innen 1. september til å sende inn si egenvurdering av miljøovervåkings-resultatene.