Slik står vindkraftsaken

VINDKRAFT: Vimpel i Fitjar sentrum med tre av vindturbinene i Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune i bakgrunnen. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Dette er status for vindkraftsaken, dispensasjonssøknad, innovasjonshus og Senumstadbroa.

Kampen om vindkraftverk i Birkenes er på oppløpssida. Dette må du vite.

Torsdag 27. februar er politikerne kalt inn til ekstraordinære møter i både planutvalget og kommunestyret. På sakskartet står to saker tilknytta RWEs planer om vindkraftverk på Bjelkeberg og Oddeheia: Dispensasjonssøknad for etablering av vindkraftverk i LNF-område, og politisk stadfesting av forhandlingsresultatet angående innovasjonshus.

Hvorfor ekstraordinære møter?

Neste ordinære møte i planutvalget er 18. mars, og neste møte i kommunestyret 26. mars. Ordfører Gyro Heia (Sp) forteller Birkenesavisa at de ekstraordinære møtene ikke skyldes hastverk. Hun understreker også at politikerne i forrige møterunde ble varsla om at vindkraftsakene kunne bli behandla i ekstraordinære møter.

– Det er ikke noe som haster, men jeg synes det er OK å imøtekomme ønsker om at denne saken er viktig å behandle, sier Heia til Birkenesavisa.

I referatet fra møtet mellom kommunen og RWE 13. februar kommer det fram at RWE anmoder kommunen om å behandle dispensasjonssøknaden innen utgangen av februar:

«Kommunen blir bedt om å ta disp sak (dispensasjonssak, red. anm.) til behandling så fort som mulig og innen utløpet av februar. Dette er viktig for RWE av hensyn til fremdrift og kunne klare å få parken (vindkraftverket, red. anm) i drift til utgangen av 2021».

Hvorfor må kommunen gi dispensasjon?

Vindkraftverket er gitt konsesjon av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i samsvar med energiloven. Arealbruken må likevel avklares med kommunen som myndighet etter plan- og bygningsloven. Området som er tenkt brukt til vindkraftverk er i kommunens planer avsatt til landbruk, natur og friluftsliv (LNF).

I møtereferatet mellom kommunen og RWE 13. februar omtales saksbehandlingen som en formalitet. Referatet er ført i pennen av kommunalsjef Halvor Nes. Det presiseres:

«Politikerne oppfatter det litt krevende med en behandling etter plan- og bygningsloven der kommunen har myndigheten, men som i dette tilfellet kun blir en formalitet. En er enige om at dette er uhensiktsmessig, men at det er slik systemet i denne type saker er laget».

Samme dag som møtet mellom RWE og kommunen sa bystyret i Flekkefjord nei til den tilsvarende dispensasjonssøknad for Skorveheia vindkraftverk. RWE påpeker at dersom det samme skjer i Birkenes, så vil vindkraftselskapet be om en statlig reguleringsplan som overstyrer kommunen. Fra møtereferatet:

«Dersom RWE må be om statlig plan for å gjennomføre sitt anlegg oppfatter de at samhandlingen med kommunen blir krevende. Det er viktig for RWE med en god dialog med kommunen, men et negativt disp vedtak vil gjøre dette utfordrende. Det gir lite mening for RWE å jobbe med konkretisering av ytterligere deler av avtalen (utover pkt 4.1 (innovasjonshuset, red. anm.)) før det foreligger et positivt disp vedtak».

Hvor skal innovasjonshuset ligge?

I henhold til avtalen mellom kommunen og EON/RWE er vindkraftselskapet innstilt på å bygge et driftsbygg i Birkenes. De er også innstilt på å bidra til en innovasjonsdel. Det har i lang tid blitt diskutert hvor dette bygget skal ligge. Styringsgruppa som følger opp avtalen, har satt ned en arbeidsgruppe som jobba fram to alternativer:

Mest på Birkeland: Alternativet har driftshus og innovasjonsdel på Birkeland som også inkluderer de ansatte i vindparken. For Engesland innebærer dette alternativet opprettelsen av et bygg som sikrer nytt butikklokale, forsamlingsdel og arealer for RWE til undervisning med mer.

Mest på Engesland: Alternativet innebærer at driftshus med arbeidsplasser for ansatte og lager plasseres på Engesland. Innovasjonsdel med noen kontorer, undervisningsrom med mer legges til Birkeland og løses i samarbeid med andre aktører.

Etter forhandlingene mellom kommunen og RWE er det landet på en delt løsning, som skal godkjennes av kommunestyret torsdag.

–  Hovedsakelig er den framforhandlede løsninga at det blir lager og drift på Engesland, og innovasjon på Birkeland. De ansatte i RWE blir lokalisert til Engesland. Jeg er fornøyd med å ha fått en delt løsning hvor begge bygder blir sett, sier ordfører Gyro Heia (Sp).

I referatet fra møtet mellom kommunen og RWE 13. februar er det tydelig at det har vært reelle forhandlinger til siste slutt. Det slås fast at RWE «ser få eller ingen synergier med å bruke innovasjonshuset dersom innovasjonshuset legges til Birkeland og resten er på Engesland».

I referatet står det at saken om innovasjonshuset «må være behandlet før planutvalget skal behandle sak om dispensasjon etter plan- og bygningsloven». Det framkommer ikke om dette er et krav fra RWE eller kommunen.

Hva skjer med Senumstadbroa?

RWE er avhengig av ny bro over Tovdalselva for å frakte tunge vindkraftkomponenter på opptil 140 tonn. Det er fylket som eier Senumstadbroa, og Fylkestinget behandlet tirsdag en sak om prinsipp for finansiering av ny bro på Senumstad.

Fylkeskommunen antar at ny bro kan stå klar i slutten av 2022. Det er for seint for RWE, som må frakte tunge vindkraftkomponenter inn sommeren 2021. Ny bro anslås til å koste rundt 50 millioner kroner, et beløp det er knytta stor usikkerhet til.

RWE har sagt seg villige til å bygge en midlertidig bro på stedet, og ta kostnadene med dette. De anslår samtidig at kostnadene for ny vedvarende bro på Senumstad for å «være så høye at det ikke er løsbart. De presiserer samtidig at dette avhenger av kostnader på øvrige deler av prosjektet». Dette kommer fram i referatet fra møtet mellom kommunen og RWE 13. februar.

Alternativet til adkomst over Senumstad bro er privat bro over Kjærestrøm, og «RWE venter priser fra entreprenører på dette alternativet tidlig i uke 8. Det vil da bli klart om alternativet er realistisk med tanke på kostnader». Dersom ingen av alternativene med bro ansees som gjennomførbare vil RWE måtte ta opp vurdering av andre alternativer for adkomst til vindkraftverket.

– RWE holder på med en oppgang og verifisering av innkomne tilbud. Det innebærer også en del avklaringer med aktuelle leverandører. Dette medfører at RWE må bruke i alle fall denne uka for å få dette avklart. RWE kommer med sin vurdering så snart den er klar, skriver innleid konsulent Kjell Rune Nakkestad i en epost til Birkenesavisa om status for Kjærestrøm-alternativet.

Hvilke konsekvenser får det at RWE søker om forlenget driftstid?

I driftskonsesjonen har RWE fått tillatelse til å drive vindkraftverket i 25 år. Vindkraftselskapet har søkt NVE om forlenget driftstid til 30 år. Referatet fra møtet mellom kommunen og RWE 13. februar viser at det er stilt spørsmål hva dette betyr for avtalen med kommunen:

«For RWE er forlenget konsesjonsperiode en viktig del av vurderingene av om prosjektet er lønnsomt. Forlenget konsesjonsperiode innebærer lengre periode for kommunen med eiendomsskatt og forlenget periode øker verdien av parken (vindkraftverket, red. anm) som innvirker på grunnlaget for beregning av eiendomsskatt».

RWE ser ikke grunnlag for å reforhandle avtalen på grunn av forlenget konsesjon og økt effekt:

«Dette vil ivaretas gjennom økte inntekter fra eiendomsskatt» og «RWE presiserer at de oppfatter at de har en høy inngang på sine kostnader i den avtalen de har med kommunen. Derfor er det nødvendig for dem å øke inntekter for å finne dekning for å sikre at prosjektet er lønnsomt og at det kan fattes positiv investeringsbeslutning».