Trekker notat

BONITET: Gårdskartet fra NIBIO viser boniteten på Oddeheia. Hovedarealet i midten av kartet består av myr, uproduktiv skog, lav bonitet og noen mindre områder middels bonitet.

Sår tvil også om de nye beregningene av skogmasse på Oddeheia. Kommunen trekker notat.

– Det er ikke så mye å krangle om, men jeg kan ikke la det stå uimotsagt når en kommunalt ansatt presenterer tall som er helt hinsides, sier Trygve Endresen (H).

Striden om hvor mye skog som blir tilgjengelig for hogst som følge av Eons utbygging har preget deler av vindkraftdebatten i høst. I begynnelsen av oktober ble det slått fast over forsida av Birkenesavisa at det står tømmer verdt 85 millioner kroner klart for hogst. Tallet er senere moderert, og er nå nede i rundt 50 millioner kroner. Også dette tallet er Endresen svært skeptisk til.

– Store deler av områdene på Oddeheia er tilgjengelig fra eksisterende veier i dag. På de områdene som blir tilgjengelig er det ikke en kvadratmeter med høy bonitet, sier han.

Bonitet er et mål for jordas produksjonsevne, altså hvor godt det ligger til rette for at skogen skal vokse godt. På gårdskart skilles det mellom særs høy bonitet, høy bonitet, middels bonitet, lav bonitet og uproduktiv skog.

I et skriv fra kommunen, datert 16. november, kommer det fram at arealet på Oddeheia består av 34 prosent høy bonitet, 13 prosent middels, 26 prosent lav, 16 prosent uproduktiv skog, og 11 prosent annet areal. Sistnevnte kan være myr, vann og lignende. Boniteten sier ingenting om hvor mye skog det står i området, eller hvor langt utviklet denne skogen er.

– Jeg er utdannet skogtekniker og har vært med på å registrere boniteten i store deler av Birkenes. Det stemmer ikke at det er så mye høy bonitet i området, noe som blir bekreftet av Skog og landskap, sier Endresen.

Skog og landskap var tidligere et selvstendig institutt under Landbruks- og matdepartementet, men ble i fjor fusjonert inn i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Instituttets gårdskart er offentlig tilgjengelig på internett, og ligger til grunn for både kommunens og Endresens betraktninger.

– Hvis kommunen med dette skrivet ønsker å være en part i saken, blir det helt feil. Oppe på Oddeheia er det ikke høy bonitet, kun nede i dalen ved elva, sier han.

Endresen påpeker at han ikke har tatt noe standpunkt i vindkraftdebatten.

– For min del avhenger alt av hva slags avtale vi får til med Eon, sier han.

I en e-post til Birkenesavisa 23. november forteller teknisk sjef i kommunen, Halvor Nes, at notatet som Endresen reagerer på inneholder en feil. Kommunen trekker dermed tilbake notatet, og erstatter det med et nytt.

Det nye notatet er likt det gamle i ord, men nye forutsetninger er lagt til grunn. Nå heter det at det er total mengde skog som er kartlagt, ikke mengde skog som blir tilgjengelig som følge av vindkraftutbygginga.