RWE og naboene

Illustrasjonsfoto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Var det noen som spurte berørte naboer før vindkraftplanene ble satt i gang?

Under tittelen «Naboene må bli hørt i vindkraftsaken», har Torbjørn Bjorvatn, medlem av formannskapet i Birkenes, et innlegg i Birkenesavisa onsdag 8 april.

Bjorvatn mener at politikerne nå må prioritere naboene til det påtenkte vindkraftverket, og gå i dialog med dem. Det er 6 hovedpunkter han mener er viktige for naboene

  1. De røde lysene på toppen av mastene må radarstyres, ikke blinke hele døgnet
  2. Avbøtende tiltak skal komme grendene rundt vindkraftverket direkte til gode
  3. Det må iverksettes gode miljøtiltak, badeplasser og oppussing av grendehus i grendene rundt kraftverket
  4. Helsetjenesten i Birkenes må dyktiggjøres til å møte personer som opplever helseplager knyttet til lyd, lys eller annen påvirkning fra vindturbinene
  5. Utstyr til å måle lavfrekvent støy må anskaffes
  6. Helsekonsekvensutredningen som Birkenes kommune nå utfører, skal hente inn oppdatert kunnskap om virkninger av lavfrekvent lyd

Jeg har noen merknader til disse punktene.

At de røde lysene på toppen av mastene må radarstyres, er en selvfølge. RWE har tidligere sagt at de skal radarstyres. Hvis ikke NVE forlanger dette, gjør de ikke jobben sin. Aktivitet fra naboenes side burde være helt unødvendig.

Avbøtende tiltak skal komme grendene rundt til gode. – Til dette er å si at avbøtende tiltak fra vindturbiner ikke er mulig. Ansvarlige i kommunen har gjentatte ganger blitt spurt om hva avbøtende tiltak skulle være. Men til nå er de blitt svar skyldige.

Miljøtiltak, badeplasser, oppussing etc. – Dette er en avledningsmanøver i forhold til de graverende ødeleggelsene vindkraftverket bidrar til både for natur og mennesker.

Helsetjenesten i Birkenes. Dette punktet er utrolig. Senest i januar stemte Torbjørn Bjorvatn for bygging av vindkraftverket ved å si ja til omregulering av vindkraftområdet fra såkalt NLF-område til industriområde. Til tross for at han vet at utbyggingen medfører helseplager for folk og rasering av natur. Noen dager før gjorde kommunestyret i Flekkefjord et motsatt vedtak, som medførte at det planlagte kraftverket der ikke kan bygges.

Lavfrekvent lyd. Lavfrekvent lyd kan bevege seg fra 0 meter til 6 kilometer avhengig av værforhold og topografi. Den brer seg i alle retninger. Dansk arbeidstilsyn ga allerede i 1984 ut en omfattende brosjyre hvor de beskrev virkemåte og konsekvenser av lavfrekvent lyd. Den lar seg bare stoppe ved at turbinene stanses. Da er vel litt av poenget borte. Alle vindmøller i Norge er satt opp uten at lavfrekvent lyd er målt. Det finnes to enkeltpersoner i Norge som kan måle lavfrekvent lyd, ingen firmaer.

Var det noen som spurte berørte naboer før vindkraftplanene ble satt i gang?

De kosmetiske endringene det er snakk om her er likegyldige i den større sammenhengen.

Kari Vilde Risvand