Naboene må bli hørt

KRF: Torbjørn Bjorvatn (KrF) og Thor Daniel Aas (KrF) i kommunestyret.

Naboene bærer alle ulempene med vindkraftverket som nå kommer på Bjelkeberg og Oddeheia i Birkenes. Likevel er de langt på vei oversett i prosessen så langt. Det er på høy tid å sette naboenes interesser i første rekke.

Det beste for naboene er at vindmøllene aldri blir satt opp. Jeg tror likevel at vindparken blir bygd og innretter mitt engasjement deretter. Jeg advarer  naboene mot å satse ensidig på at protestene fører fram. Man er nødt til tenke i to spor samtidig. Avbøtende tiltak er riktig nok småting sett opp mot selve utbygginga. Likevel er det dette naboene og lokalpolitikerne nå kan påvirke. Derfor må vi sammen ta tak i det nå.

De siste ukene har jeg hatt samtaler med naboer som blir direkte berørt av vindkraftverket. Jeg merker meg en mistillit til RWE, til lokalpolitikerne og til prosessen. Jeg ser også at enkelte av holdningene bygger på misforståelser og manglende kunnskap. Dette uroer meg. Det forteller meg også at dialogen har vært for dårlig mellom politikere og naboer. Det må vi snarest få gjort noe med.

Konkret oppfordrer jeg mine kollegaer i Birkenes kommunestyre til å sette naboene til vindparken i første rekke i tida framover. Det kan vi gjøre ved å delta i dialogmøter. Medlemmene av formannskapet har et særlig ansvar. De utgjør «styringsgruppa» for rammeavtalen mellom Birkenes kommune og RWE, som blant annet omtaler de såkalte avbøtende tiltakene for naboene. Ordfører Gyro Heia har gått foran. Tirsdag 24. mars deltok hun på et møte på grendehuset på Søre Herefoss for å drøfte vindkraftutbygginga, kommunens rolle, naboenes interesser og veien videre. Dette var et svært viktig møte og forhåpentligvis startskuddet på en omfattende prosess.

Flere sånne møter er nødvendige. Og det haster å få dette arbeidet på skinner. På grunn av smittevernet kan vi ikke samles så mange om gangen. Men det er sterkt ønskelig å ha tilsvarende dialogmøter på Væting, Senumstad og Søre Herefoss de neste ukene. Siktemålet må være å sette opp ei liste over saker som betyr noe for naboene, og som det er mulig å gjøre noe med. Her må politikerne si hva de tror de kan få til innenfor rammeavtalen med RWE og i andre sammenhenger hvor kommunen er part. Og naboene må fremme sine forslag til tiltak. I en brei dialog kan både grunneiere og naboer delta. Også politikere med ulike ståsted i vindkraftsaken kan medvirke. Skal vi få til gode løsninger for grendene rundt vindparken, må vi nå stå samla. Det begynner med å snakke sammen – ikke bare én gang, men ofte og over tid.

Fra mine samtaler med naboene så langt har jeg samlet ei foreløpig liste over tiltak jeg mener er realistiske, og som «styringsgruppa» må ta opp med RWE. Jeg understreker at denne lista bare er et utgangspunkt:

  • Lysene på toppen av turbinene skal radarstyres (ikke røde blinklys).
  • De avbøtende tiltakene skal komme grendene rundt vindparken direkte til gode. Varmestue på Toplandsheia er ikke relevant.
  • Gode miljøtiltak, badeplasser og oppussing av grendehus i grendene rundt vindparken.
  • Helsetjenesten i Birkenes skal dyktiggjøres til å møte personer som opplever helseplager knyttet til lyd-, lys- eller annen påvirkning fra vindturbinene.
  • Utstyr til å måle lavfrekvent lyd må anskaffes.
  • Helsekonsekvensutredningen som Birkenes kommune nå utfører, skal hente inn oppdatert kunnskap om helsevirkninger av lavfrekvent lyd.

Jeg ser også et behov for en bedre dialog mellom RWE og naboene. Naboene er en viktig interessent som RWE ikke kan overse. For moderne industrikonsern er samfunnsansvar («corporate social responsibility») et viktig område og en del av statens krav til næringslivet. RWE må ta på ansvar si rolle som en stor aktør i et lite lokalsamfunn. Det er ikke nok at RWEs folk snakker med kommunen, en direkte kommunikasjon med naboene er påkrevd. Naboene opplever at RWE sier ulike ting før og etter utbyggingsvedtaket, blant annet om varsellysene (blink) i toppen av vindmøllene. I det siste er det reist spørsmål om RWE sine visualiseringer (framtidsbilder) av vindparken er misvisende, blant annet ved at ikke alle turbinene er tatt med. Sånne ting gir grobunn for mistillit og er nødvendig å ta tak i.

Ballen ligger nå hos naboene. De må vise handlekraft, organisere seg godt og sette dagsorden hvis de vil bli hørt. Jeg har allerede snakket med flere av politikerne i formannskapet (= «styringsgruppa») som er klare til å delta i en dialog med naboene. Ordfører Gyro Heia er alt i gang. Jeg er også beredt til å bistå videre, hvis det er ønske om det. Enigheten med RWE om å legge driftsbygget til Engesland, viser at det nytter med dialog, og at RWE ønsker et best mulig samarbeid med lokalsamfunnet. Det forutsetter imidlertid en tydelig dagsorden, lokalt engasjement og et tett samarbeid mellom bygdefolk og folkevalgte. Det kan vi få til hvis vi nå begynner å snakke sammen.

Torbjørn Bjorvatn (KrF)

Medlem av formannskapet i Birkenes