Nærmest verdiløs

Det er med stor forundring jeg ser at flere representanter i formannskapet mener at avtalen angående vindkraft med Eon er god.

LESERBREV: For å vurdere om en slik avtale er god, er det nødvendig å sammenlikne med avtaler inngått med andre kommuner. Gjør man det er avtalen Birkenes har fått med Eon mildt sagt dårlig. Jeg tillater meg å hevde at avtalen for kommunen nærmest kan være verdt null.

Vi sitter igjen med kun eiendomsskatten etter min vurdering. Dessverre er også denne meget usikker. Etter vurderinger som nå foregår i regjeringen, kan produksjonsutstyr og bygg for næringseiendommer bli utelatt for å telle med for verdisetting av eiendomsskatt og formueskatt.

I avtalen brukes også estimert maksimum, for å fastsette de summer som Eon er villige til å bruke på avbøtende og kompenserende tiltak. Det sier seg selv at kommunen kan sitte igjen med svarteper, når slike usikre ord brukes i en avtale.

Angående sammenligning med andre kommuner, er det nok å nevne et eksempel fra et vindkraftverk i Trysil og Åmot kommuner. Her er det satt en fast årlig erstatningssum på 10,2 millioner kroner indeksregulert i 25 år. Produksjonskapasiteten her er 100MW.

Sammenligner en det med Birkenes-avtalen, vil det si at Birkenes med sine 85MW produksjonskapasitet burde hatt cirka 8,7 millioner kroner indeksregulert per år. Regner en da med bare to prosent indeks per år, vil Birkenes få utbetalt cirka 170 millioner kroner mindre i 25 år enn det Trysil og Åmot kommuner gjør. Hvordan det da er mulig å kalle avtalen mellom Birkenes og Eon for god, er meg ufattelig.

Når det nå viser seg at Birkenes kommune ikke vederlagsfritt får overdratt administrasjonsbygget som Eon har lovet å bygge for maksimalt 20 millioner, men må betale markedspris for det, gjør ikke det saken bedre.

 

Trygve Endresen

Kommunestyrerepresentant, H.

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!