Lovlig dispensasjon?

ILLUSTRASJON: Del av Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Kommunens dispensasjon for Lillesand vindkraftverk.

Politiske avgjørelser skal kontrolleres for å se at lover og regler følges. Til det har vi egne kontrollutvalg i Stortinget og kommunene. Deres oppgave er grunnleggende for tilliten til vårt demokratiske system. Ikke minst av den grunn må kontrollutvalgene være uavhengige med udiskutabel integritet.

Alle kan gjøre henvendelser til kommunens kontrollutvalg for saker de mener ikke er i henhold til lover og regler. Noen saksområder kan være ressurskrevende å gjennomgå, og kontrollutvalgene må selvfølgelig ta hensyn til med hvilke saker de går inn i. Den aktuelle saken i Lillesand er imidlertid en enkeltsak og ikke en revisjon at et helt saksområde, og vil derfor ikke være spesielt ressurskrevende.

Naturvernforbundet i Agder har benyttet kontrollutvalg med godt resultat. I Søgne ble kommunens dispensasjonskultur fra arealplaner gjennomgått av revisjonen i fjor etter initiativ fra Naturvernforbundet. Vi hadde påklaget flere enkeltsaker om dispensasjon som Fylkesmannen opphevet for feil lovanvendelse. Kontrollutvalget ved revisjonen foretok en gjennomgang av Søgnes dispensasjonspraksis, og konklusjon kom i desember med sterk kritikk og mange pålegg om endring. Dette legges nå fram for politikerne i Kristiansand kommune for å sikre at lovens forutsetninger for å dispensere fra arealplaner blir fulgt i framtiden.

Dispensasjonen som planutvalget i Lillesand gjorde i juni i fjor fra kommuneplanen for Lillesand vindkraftverk, har klare paralleller. Alle bør ha interesse av å få bragt på det rene om kommunen har forholdt seg til plan og bygningsloven med de vilkår den har for å kunne dispensere, eller om lovbrudd er begått.  Kommunen kan til eksempel ikke dispensere for et tiltak dersom de hensynene som planen skal ivareta, blir vesentlig tilsidesatt. Videre må en dispensasjon begrunnes, og det må være en klar overvekt av positive grunner for å dispensere. Kommunen plikter altså å gjøre en interesseavveining.

Plan- og bygningsloven er komplisert. Derfor har fylkesmennene for dette forholdet sendt ut en dispensasjonsveileder. Spørsmålet om å åpne for industriell strømproduksjon ved Nordbøknuten  er ikke et spørsmål om omkamp vedrørende Lillesand vindkraftverk, men om kommunen har begått et lovbrudd. Det bør derfor være i bystyrets interesse å få dette avklart. Dernest vil det også ha vesentlig betydning i den arealforvaltningen kommunen gjør slik at Lillesand ikke kommer i samme uføre som Søgne, for det tilfeldig valgte året 2018 med 120 dispensasjoner – mange i strid med loven.

Peder Johan Pedersen

Fylkesleder i Naturvernforbundet i Agder