Påpeker store subsidier

ILLUSTRASJONSFOTO FRA LISTA

Mener NVE setter for liten pris på naturen.

Fylkesleder Peder Johan Pedersen og Naturvernforbundet i Vest-Agder klager på vedtaket om å gi Eon konsesjon til å bygge vindkraftverk på Oddeheia og Bjelkeberg.

Etter Naturvernforbundets vurderinger er det tre forhold som gjør at vindkraftverket i Birkenes ikke bør realiseres. Kraftsituasjonen, biologisk mangfold og friluftsliv.

– Norge har de seneste årene hatt en årlig el-kraftproduksjon på over 140 terrawattimer (TWh), og nær 149 TWh i 2016. Landets forbruk derimot, er opp mot 130 TWh. Det betyr et betydelig årlig el-kraftoverskudd, påpeker Pedersen.

Savner kalkyler

I sitt vedtak om å gi Eon konsesjon skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at den viktigste fordelen med utbygginga vil være å sikre 270 gigawattimer fornybar energi. I tillegg vil utbygginga etter NVEs mening medføre positive økonomiske virkninger for Birkenes kommune og lokalsamfunnet.

– Vi mener NVEs argument for å gi konsesjon ikke kan tillegges vekt, da fornybar kraft-argumentet ikke begrunnes. Det framstår som en ren påstand om at det vil være en fordel, uten å forankre påstanden i dokumenterte behov, skriver Pedersen i klagen.

Naturvernforbundet mener dermed at samfunnsnytten til prosjektet kun knytter seg til økonomi gjennom eiendomsskatt, og kjøp av lokale varer og tjenester.

– Spørsmålet vil da være om de økonomiske virkningene vil være overveiende sammenliknet med ulempene for miljø og samfunn, slik NVE påstår. For å kunne svare på det, må det settes en pris på naturen, og slike økonomiske kalkyler kan vi ikke se foreligge, skriver han.

Utilstrekkelig kartlegging

Ikke overraskende mener Naturvernforbundet at det er tungtveiende argumenter mot konsesjon, og det andre punktet i deres klage går på biologisk mangfold. Pedersen viser til Olje- og energidirektoratets (OED) behandling av konsesjonssøknaden for Storehei, som ble avslått.

Her skriver departementet at det foreligger en mulighet for at viktige naturtyper og rødlistearter ikke er avdekket, og at det er en risiko for skade på naturmangfoldet. Pedersen påpeker også at OED skriver at de negative konsekvensene for fugl har vesentlig betydning for konsesjonsspørsmålet.

– Naturvernforbundet vil her understreke den meget klare konklusjonen fra OED. Vesentlig, er etter vår oppfatning, en usedvanlig klar melding fra et departement, skriver Pedersen.

Forbundet mener det manglende kunnskapsgrunnlaget om biologisk mangfold i området, alene er et tungtveiende argument mot å gi konsesjon til Eon. Standpunktet ser ikke ut til å la seg påvirke av NVEs krav i konsesjonen om at det skal fremlegges tilleggsinformasjon om virkninger for naturmangfold.

Kraftig subsidiert

– Topdalens vesthei har meget stor verdi som friluftsområde for en stor del av befolkningen i regionen – omkring 140.000 mennesker. Konsekvensene for friluftslivet er, etter vår oppfatning klassifisert for lavt i konsekvensutredningen, skriver Pedersen.

Naturvernforbundets tredje innvending mot kraftverket knytter seg til friluftsliv. De mener NVE sette for liten pris på denne egenskapen til området, og viser blant annet til at Lillesand turistforening har bygget hytte i utkanten av konsesjonsområdet.

– Vindturbiner i begge områdene vil ha vesentlig negativ innvirkning på verneverdiene med lys, lyd og visuell forurensing. Dette forholdet må tillegges stor vekt i den samlete vurderingen, fremholder Pedersen.

Han avslutter klagen med å beregne hvor mye samfunnet subsidierer vindkraftutbygginga i Birkenes med gjennom el-sertifikater. Dagens prisnivå på el-sertifikat innebærer ifølge ham en subsidiering på over 200 millioner kroner de 15 årene sertifikatordninga varer.

– Denne kostnaden for samfunnet må inngå i de økonomiske beregningene som NVE legger til grunn for sitt regnskap, og må føres på minussiden sammen med den verdireduksjonen naturen i seg selv blir påført, og den verdiforringelsen allmennhetens interesser blir påført, avslutter han.