Bønn til næringspartiet Høyre

VISUALISERING: Sweco har laget denne visualiseringa som viser hvordan vindturbiner på Oddeheia vil fortone seg fra Søre Herefoss. Vindturbinene på bildet er ikke så store som RWE nå ønsker å etablere.

En vindkraftutbygging vil bety mye for lokalt næringsliv, både på kort og lang sikt.

LESERBREV: På kort sikt vil en utbygging medføre at lokalt næringsliv har mulighet til å vinne kontrakter for mange millioner i forbindelse med utbyggingen. Selv de som har minst tillit til lokalt næringsliv vil si det minimum er snakk om flere titalls millioner. Og for de som skulle være i tvil: vi er ikke så blaserte at vi mener at flere titalls millioner er et uvesentlig beløp for lokalt næringsliv.

På lang sikt vil lokalt næringsliv kunne vinne kontrakter på oppdrag relatert til drift og vedlikehold av anlegget. Men enda viktigere på lang sikt er hva en utbygging vil kunne bety for annen lokal næringsutvikling, utover vindkraft. Leieinntektene grunneierne får av vindmøllene er estimert til 4-5 millioner kroner årlig de neste 25 årene.

En del av disse midlene vil bli kanalisert direkte inn i lokalt næringsliv gjennom forbruk og investeringer. Legger enn til grunn ringvirkningsfaktoren på 2,3 (referer Innovasjon Norge) blir det grovt regnet rundt 10 millioner kroner i året eller vel 250 millioner kroner i løpet av de neste 25 årene!

Som mange vet jobbes det med mange spennende næringsinitiativ i Birkenes, blant annet innenfor Smartskog-paraplyen. Flere av grunneierne er også aktivt engasjert i disse prosjektene. Disse prosjektene er ikke gjensidig utelukkende med vindkraft utbygging, det vil si at en vindkraftutbygging utelukker ikke at en også kan satse på disse prosjektene. Tvert-imot er det slik at en satsing på vindkraft vil øke sannsynligheten for at disse initiativene kan realiseres fordi en får tilgang til midler enn ellers ikke ville ha hatt.

Videre er det slik at så lenge det er eiendomsskatt på verker og bruk er det sannsynlig at også kommunen vil ha million inntekter av et vindkraftanlegg. Og om politikerne mener at kommunen ikke har behov for disse ekstra midlene til å betale underskudd, redusere eiendomsskatt på hus og hytter, investere i bygg eller tjenester til innbyggerne og så videre, så kan vi jo kanskje foreslå at disse millionene i stedet benyttes til næringsutvikling?

I tillegg vil vi nevne at Birkenes Næringsforum har tegnet en avtale med Eon til en estimert verdi på over fire millioner kroner. Avtalen vil ikke bare sikre at vi er tett på vindkraftutbygger i alle fasene av prosjektet men den vil også sikre at vi har ressurser til å treffe tiltak for 1) å øke konkurranseevnen til lokalt næringsliv og 2) utvikle fremtidens næringsliv. På kort sikt vil den øke muligheten for å vinne anbud hos Eon og på lang sikt vil den kunne skape konstellasjoner og gi oss kompetanse til å vinne kontrakter i andre markeder og på andre forretningsområder. Midlene gir oss et fundament for næringsutvikling som mangler sidestykke i Birkenes Næringsforums historie!

Selv om en legger de mest pessimistiske analyser til grunn snakker vi om flere ti-talls millioner til næringslivet. Vi kan heller ikke se at et ja til vindkraft vil gå på bekostning av andre næringstiltak som kunne gitt tilsvarende gevinst. Et ja til vindkraft er derfor et ja til lokalt næringsliv.

Om kort tid skal vindkraftsaken på nytt opp i kommunestyre. Høyre har historisk sett vært kjent som «næringslivets» parti og har kanskje vært det fremste talerøret for næringslivets interesser i Birkenes i mange år. Med sine 5 representanter spiller Høyre en avgjørende rolle i denne saken. Så vidt vi forstår ut i fra de politiske signalene er det faktisk ikke engang nødvendig at alle i Høyres gruppe sier ja. Selv 2 positive stemmer kan være nok.

Vil Høyre være det partiet som fortsatt fronter næringslivets interesser eller blir Høyre det partiet som setter kjeppene i hjulene for kanskje den største muligheten for lokal næringsutvikling vi har sett på mange tiår?

 

Birkenes Næringsforum

Kai Reidar Imenes, leder

Trygve Raen, nestleder

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!