Leserinnlegg fra Terje Ånesland: – Merkelige uttalelser fra RWE

(Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons)

 

I konsesjonen for vindkraftverket på Oddeheia og Bjelkeberg har RWE en frist til 31.12.2021 før alle vindturbinene må være installert og være i gang med produksjonen. 6.juli kom NVE med et vedtak der de avslo RWEs søknad om 2 års utsatt frist for idriftsettelse av vindkraftverket i Birkenes. Dette grunngir NVE blant annet med et Stortingsvedtak som kom 19.juni.

I den forbindelse undrer jeg meg over RWE og Kjell Rune Nakkestads uttalelser om vedtaket i media.

I Fædrelandsvennen 7.juli uttaler Nakkestad: «De(NVE) viser til Stortingets vedtak om at man ikke kan søke om utsettelse dersom prosjektet ikke er i en prosess til å bli ferdigstilt. Vi mener at vi ikke er i denne kategorien».

I Lillesandsposten 9.juli uttaler Nakkestad: «slik RWE tolker Stortingsflertallet, så er det rettet mot prosjekter som har hatt lang tid på seg uten å vise fremdrift». Han viser også til at uttalelser fra «sentrale Stortingspolitikere» gir RWE grunn til optimisme.

Hva er så fakta i saken?

Stortinget vedtok enstemmig 3 punkter i et hastevedtak 19.juni vedrørende vindkraft. Hensikten med dette var å dempe det store konfliktnivået rundt vindkraft som vi ser nå over hele landet. Et av punktene var å ikke gi forlenget frist for idriftsettelse. Her er teksten som omhandler dette(vedtaket i Stortinget var for øvrig enstemmig):

Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31.desember 2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon.

Det er altså ingen unntak slik Nakkestad antyder. Tvert imot ble det poengtert i Stortingsdebatten at dette med avslag til søknader om forlenget frist er et svært viktig punkt. Det er ingen som nevner noe som helst om unntak til vedtatt tekst(referat fra debatten kan for øvrig leses på Stortingets hjemmesider).

Med bakgrunn i dette vedtaket hadde NVE ikke annet valg enn å avslå RWEs søknad om utsatt frist. Det samme må også gjelde Olje- og energidepartement som mottar anken RWE har varslet.

Jeg undrer meg også over at Nakkestad i media så bombastisk påstår at det er mulig å realisere vindkraftverket selv om RWE ikke får utsatt frist. Faktum er at RWE ikke kan begynne å bygge før NVE har godkjent detalj/MTA plan. Denne planen har vært på høring og det er kommet inn flere høringssvar som tar for seg mangler ved RWEs innsendte planforslag. Dette bør føre til at RWE blir pålagt ytterligere undersøkelser. I tillegg har kommunen fått utsatt sin høringsfrist til 4.september slik at et endelig vedtak fra NVE er flere måneder frem i tid. Det er umulig å fastslå at vindkraftverket er realiserbart innenfor gitt tidsfrist før man vet tidspunktet NVE eventuelt kommer med en godkjennelse av detalj/MTA plan. For øvrig skriver også NVE i sitt vedtak: «NVE sluttar seg til RWEs vurdering om at det ikkje er sannsynleg at Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk kan realiserast innan 31.12.2021».

Hvorfor kommer så RWE med disse utspillene? Jeg tror det er en taktisk manøver fra RWE. Nakkestad fremhever at dersom de ikke får utsettelse vil man måtte bygge på kort tid og det vil bli mindre aktuelt å benytte seg av lokale bedrifter. På denne måten vil RWE få med seg lokale aktører i forsøket på å omgjøre vedtaket fra NVE. Det fremstilles som om vindkraftverket vil bli bygd uansett – enten uten utsettelse og da med liten medvirkning fra lokale aktører eller med utsatt frist og større lokal medvirkning.

Jeg mener at et tredje alternativ er mer sannsynlig: Vindkraftverket kan ikke bygges innenfor nåværende tidsfrist 31.12.2021.

Jeg tror at dersom NVEs vedtak om avslag på søknad om utsatt frist for idriftsettelse blir stående, vil ikke RWE kunne realisere vindkraftverket innenfor gjeldende tidsfrist.

Dette gir et håp for berørte naboer og alle oss som setter så stor pris på Birkenesnaturen. Vi øyner nå en mulighet for at vi kan slippe dette store og ødeleggende inngrepet.

Til sist vil jeg si at det er positivt at Stortinget tar grep for å redusere konfliktnivået i vindkraftsaken. Det er selvsagt da viktig at vedtakene som er fattet blir fulgt opp og at det da følgelig ikke gis utsatt frist for idriftsettelse for vindkraftverket i Birkenes.

______________

Terje Ånesland
leserinnlegg