Vil sikre areal

HØYRE: Arild Windsland.

Er terskelen for å få sykehjemsplass i Birkenes for høy?

Omsorg er en viktig sak for Høyre – og derav også eldre- og sykeomsorg. Birkenes har alltid hatt et bra tilbud – og på bakgrunn av det, mener vi at terskelen ikke er for høy Dette er imidlertid et faglig spørsmål og vurderinger vil gjerne bli oppfattet forskjellig av den enkelte og deres pårørende og også av de ansatte

Flere og flere eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, det skal vi være glade for. Det som imidlertid er utfordringen, er trygghet for den tjenestetrengende og deres pårørende – trygghet for at man får hjelp og at noen er der når noe skjer.

For oss i Høyre dreier dette seg om egnet bolig og bruk av teknologi.

Velferdsteknologien er på full fart inn i omsorgen og Birkenes Høyre vil at kommunen skal fortsette denne utviklingen. Noen beskriver datateknologi i omsorg som «kalde hender». Vi mener det er et helt nødvendig tilleggsverktøy for å nå flere og også med henhold til trygghet.

GPS, kamera og sensorer er framtidens verktøy som gir trygghet til den enkelte og setter oss i stand til å gi nødvendig omsorg til de som trenger det – i tillegg til den personlige kontakten som man også ser at det er behov for.

Egnede boliger er også et viktig verktøy. Enkelte vil gjerne bo hjemme livet ut, men erfaringen viser også at når helsen svikter, eller andre uforutsette ting oppstår, så har også mange ønske om en mindre sentrumsnær bolig med kort vei til de ulike tjenester.

Kommunen eier noen omsorgsboliger og det er i tillegg bygget mange private leiligheter i sentrum av Birkeland, men vi mener at vi trenger flere for å møte fremtidens behov for de eldre.

Kommunens behov for investeringer er mange og høy gjeldsbelastning rammer driften, derfor mener Høyre at et offentlig / privat samarbeid må velges som løsning ved bygging av flere boliger. En mulighet kan være en ordning med selveide boliger der kommunen har en gjenkjøpsrett.

Sykehjemmet vårt er nytt, det er stort og vil være kjernen i eldreomsorgen i framtiden. Hjemmesykepleien har sin base på sykehjemmet der også leger har sine kontorer. Frivilligsentralen og aktiviteter for eldre er plassert i kommunehuset vegg i vegg – samt i sentrum.

Ved å ha tilrettelagte boliger i umiddelbar nærhet til sykehjemmet vil det spare hjemmesykepleien mange timer og kilometere i ren bilkjøring og den enkelte beboer vil føle større trygghet og trivsel.

Derfor mener Høyre at vi må sikre arealene rundt sykehjemmet til dette formålet i fremtiden.

Dagens eldreomsorg er i endring. Ingen kommer lenger på sykehjem når man blir gammel. Man kommer på sykehjem/pleiehjem når man er for syk til å være hjemme alene og klare seg uten hjelp, uavhengig av alder.

Når Høyre mener at terskelen for å komme på sykehjem ikke er for høy, så er det fordi vi har tillit og tro på den dreiningen som omsorgens ledere og ansatte har tatt for å møte framtiden – også med henhold til at alle prognoser tilsier at vi blir flere eldre.

Vår oppgave som politiker er å få kunnskap og ta dette viktige tjenesteområde inn i de politiske debatter.

Birkenes Høyre

Arild Windsland

Ragnhild Aasen

Jon Inge Holm