Ordfører Gyro Heia (Sp) om rolleblanding ved interpellasjoner: – Er fullt bevisst mitt ansvar som øverste leder

(Arkivfoto)

På ny har ordføreren vært med på å sende inn interpellasjon i en utfordrende sak for Birkenes kommune.

I slutten av oktober 2021 ble det sendt inn en interpellasjon til kommunestyret knytta til Birkenesavisas oppslag om kommunens heimehjelpstilbud med mangelfull og kritikkverdig reingjøring hos eldre i bygda.

Noen undra seg da over at ordfører Gyro Heia (Sp) var en av de som hadde undertegna interpellasjonen. Dermed kunne hun ikke sjøl svare på interpellasjonen i påfølgende kommunestyremøte, sånn praksis er. Ordføreren hadde i forkant avklart dette med advokat i Kommunenes sentralforbund (KS).

Sist uke ble det sendt inn en interpellasjon, igjen knytta til en avdekkende sak i Birkenesavisa. Denne gang om den anonymiserte mammaen «Grete» sine opplevelser med mobbing og vold mot sitt barn på en av bygdas skoler.

Denne interpellasjonen er ikke undertegna med navn på representant(ene), men sendt inn av Senterpartiets gruppe i kommunestyret – som ordfører Gyro Heia tilhører.

Dette har mammaen «Grete» reagert på, og hun har igjen kontakta avisa.

– Jeg syns det er både feigt og spesielt at ordfører kan stille interpellasjon som sjef for kommunen. Hvorfor skal ikke hun svare?

Vi har spurt noen som kjenner regler og praksis omkring interpellasjoner.

Tidligere mangeårig ordfører Harald Vestøl (H) ønsker kun å bli sitert kort.

– Dette var en fremmed måte å praktisere en interpellasjon på.

Tidligere ordfører Arild Windsland (H) mener ordføreren ikke bør gjøre seg til vanlig politiker.

– Det er i strid med kommuneloven som sier at interpellasjoner skal rettes mot lederen av utvalget, som også skal besvare interpellasjonen.

– Om det er en bevisst eller ubevisst handling fra ordføreren kan bare hun svare på, men i og med at kommunestyrerepresentantene skal rette sine innlegg til ordføreren, også interpellasjoner, bør ikke ordføreren sette seg i situasjon der hun blir vanlig politiker, uttaler Windsland.

En som kjenner kommuneforvaltning godt, er tidligere lokalpolitiker og fylkesvaraordfører for KrF, Karl Johan Tveiten. Han har blant anna, på oppdrag for KS, hatt ansvar for opplæringsopplegg retta mot kommunepolitikere.

Tveiten gir følgende kommentar knytta til interpellasjon i kommunale organer.

– All virksomhet i kommunale organer (kommunestyret, utvalg) reguleres av kommuneloven og kommunens vedtatte reglement for saksbehandlingen.

– I kommunelovens paragraf 11-2 står det bl.a.:

– Møter i folkevalgte organer ledes av organets leder eller nestleder. Hvis begge har forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.

– Alle medlemmer kan stille spørsmål til lederen, også om saker som ikke står på sakslisten.

– Under henvisning til Kommunelovens § 11-2 vedtok Birkenes kommunestyre 05.11.2020 Reglement for saksbehandlingen. I § 28, Interpellasjon som skal besvares i møte den fremmes til, står det i pkt.2:

– Svaret leses i møtet og protokolleres sammen med interpellasjonen. Møteleder avgjør når i møtet svaret skal leses.

– Siden ordføreren skal besvare interpellasjoner til kommunestyret stiller jeg meg spørrende til at ordføreren kan være spørsmålsstiller, evt. sammen med andre. Fra min tidligere kommunale virksomhet kjenner jeg ikke til en slik praksis, kommenterer Tveiten.

Ordfører Gyro Heia har tirsdag formiddag kommet med følgende kommentar:

– Som ordfører tilhører jeg også en partigruppe. At denne interpellasjonen underskrives av partigruppen i sin helhet er ikke noe jeg har problematisert, da det er et uttalt mål for Senterpartiet å arbeide for at barn og unge skal føle seg trygge i barnehage og skoler. Men skjønner nå at dette vekker reaksjoner hos enkelte avisa har vært i kontakt med.

– Jeg har ikke på noe tidspunkt tenkt at min tilslutning til denne interpellasjonen er for å fravike mitt ansvar som kommunens øverste politiske leder. Men jeg støttet interpellasjonen for å bidra til å gi offentligheten svar på hvordan kommunen arbeider opp mot et tema som er viktig for oss som folkevalgte og innbyggere å få svar på. Dersom det problematiseres hvem som i praksis leser opp et svar på interpellasjonen i denne saken, fremfor faktisk fokus på saken, synes jeg er uheldig, og får ta lærdom av det for å unngå det ved senere anledninger.

– Selv har jeg ikke fått noen tilbakemelding fra mor i denne saken knyttet til interpellasjonen, så her tar jeg til etterretning det avisen har fått tilbakemelding på.

Ordføreren uttrykker at hun er bevisst på ansvaret som øverste leder.

– Uansett hvordan dette nå blir løst når svaret skal leses opp i kommunestyret, skal ingen være i tvil om at jeg som ordfører er fullt bevisst mitt ansvar som øverste leder og vil understreke at min tilslutning til denne interpellasjonen på ingen måte er tiltenkt et forsøk på å fravike dette ansvaret. Snarere tvert imot tenkt for å bidra til at offentligheten blir opplyst.

– Men jeg som mange rundt meg, lærer så lenge vi lever, og dette er noe jeg heretter vil ta lærdom av, avslutter ordføreren.