Samrådsmøter om MTA-plan

VISUALISERING: Sweco har laget denne visualiseringa som viser hvordan vindturbiner på Oddeheia vil fortone seg fra Søre Herefoss. Vindturbinene på bildet er ikke så store som RWE nå ønsker å etablere.

Følger samrådsmøtene med interesse.

Eon sin fornybarvirksomhet er solgt til kraftgiganten RWE, og de er nå konsesjonshavere for vindkraftverket i Birkenes. NVE krever at utbygger skal levere en detaljert MTA-plan som skal sikre at krava i konsesjonen blir fulgt, og at berørte interesser som kommunen, grunneiere, foreninger og organisasjoner (som Motvind) blir involvert på en god måte.

Det første samrådsmøtet er gjennomført, og der kom det fram at det blir større og færre vindturbiner enn omsøkt. NVE presiserer i et brev til utbyggere at det «Ved endringer i utbyggingsløsning fra konsesjon til utbygging skal endrede virkninger utredes i henhold til det utredningsprogrammet som lå til grunn for søknadens konsekvensutredninger. Ny utforming av anlegget, for eksempel endrede turbinpunkter eller turbinhøyde, skal visualiseres. Videre skal fagkyndig kompetanse vurdere de endrede virkninger for blant annet støy og naturmangfold av ny løsning sammenlignet med den som lå til grunn for konsekvensutredningen».

Høyere master og større rotorblad krever større terrenginngrep, og i snitt krever hver turbin cirka en halv fotballbane og 800 meter vei. Lyden bærer også lengre. Generalsekretæren i Naturvernforbundet mener at vindkraftutbyggere har fritt spillerom, fordi NVE ikke utfører den kontrollen de skal, og at de akseptere dårlige, lite detaljerte og uferdige planer.

Hvilken kontroll har lokaldemokratiet i slike saker? Dette sto å lese i Dagens Næringsliv 29.09.19, jevnfør hva som har skjedd i Egersund der vindkraftanlegget nå berører tre ganger så store arealer som angitt på forhånd. Her har utbygger utført veiarbeid og utfyllinger som det ikke er søkt tillatelser til. Dette er irreversibelt terrenginngrep i naturen, og det er utrolig viktig at endringer i planer blir utreda på forhånd slik at MTA-planen blir best mulig og detaljert nok før den sendes på høring.

Det må være et reelt samråd der deltakerne i møtene må få tilgang til sakspapirer med skikkelige kart, og det må settes av nok tid til prosessen. Utgangen av november er en veldig kort frist. Kommunestyret i Bjerkreim sa ifølge Stavanger Aftenblad tidligere i høst nei til dispensasjon fra LNF til ei vindkraftutbygging de gikk inn for i 2013, fordi endringene i planene er store.

Flertallet av politikerne krever ny konsekvensutredning da det ikke lenger er den opprinnelige konsesjonen det handler om. Sirdal kommune har også dårlige erfaringer med NVE sin håndtering av MTA-planen. Der kan det bli rettssak på grunn av uenighet om høyden på turbinene og plassering av servicebygget som er lovet. Kommunen mener at MTA-planer i framtida bør underordnes kommunale reguleringsplaner, slik at de kan styre arealbruken i egen kommune.

Vi følger samrådsmøtene med interesse og er glade for at Motvind ivaretar naturinteressene i denne prosessen.

Inger Birkeland Slågedal

Felleslista SV / MDG