Best egnet?

RAMME: Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund presenterer den nasjonal rammen for vindkraft på land under et miniseminar i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NVE har laget en rammeplan for utbygging av vindkraft på land. Motvind er ikke imponert.

13 områder i Norge er etter «grundige analyser» vurdert som best egnet til utbygging av enorme industriområder i form av vindkraftverk. De 13 områdene er utpekt som de aller best egnede blant opprinnelig 43 områder som ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) også er grundig analysert. Man kan virkelig undres over denne utvelgelsen, hvem som utførte den og hva slags lokalkunnskap de hadde.

Opprørte

Det er forståelig at folk over det ganske land er opprørte. Store arealer mister nå sin verdi fordi det er risiko for å få enorme industriområder til nabo. Hvem vil vel investere i for eksempel bolig- eller hyttefelt eller naturbasert virksomhet med fare for å få sånne skjemmende, støyende og helsefarlige naboer? Og hvordan skal Birkenes fortsatt kunne markedsføre seg som friluftskommunen med skog og hei, toppturer, skiløyper og tilnærmet uberørt heieterreng?

En tilfeldig strek

Når det gjelder området som Birkenes er en del av, virker avgrensinga som en helt tilfeldig strek på kartet! En av grunnene er angivelig at her skal være «mindre konfliktfylt» enn andre plasser i landet! En motstandsbevegelse (Motvind) med 460 medlemmer tyder heller på det motsatte. Det samme kan vel sies om det knappe flertallet (11-10) som godtok utbygging på Bjelkeberg/Oddeheia i et kommunestyre som faktisk snudde på dagen etter å ha blitt lokket med en betydelig pengesum av utbyggingsvillige grunneiere. – (Det var effektiv smøring)!

NVEs forslag

Sitat: «NVE har lagt vekt på å unngå konflikter med viktige naturområder og tatt betydelig hensyn til aktuelle tema, f.eks friluftsliv, støy, fugle- og dyreliv, kulturminner og reindrift»(!). Det paradoksale er at NVE i ettertid innrømmer et for dårlig kunnskapsnivå! (Møte i Kristiansand 21.05.19).

Alt for seint

Man kan jo også lure på hvorfor denne planen kommer så seint og båndlegger tildels andre områder enn de allerede etablerte vindkraftverkene i Agder og Rogaland. Er det kanskje en del av planen at konsesjon er gitt på utenforliggende steder som Nordbøknuten (Lillesand), Lindesnes, Lista, Åna-Sira, Sokndal, Egersund, Jæren, osv. i god tid før andre deler av Sørlandsnaturen blir utpekt som «best egnet»? Vindindustriområder som er utbygd eller gitt konsesjon til vil dermed ikke nødvendigvis bli inkludert i «de best egnede områdene» – noe som gir inntrykk av at vindindustrien raserer mindre områder enn den faktisk vil komme til å gjøre.

Det er heller ingen hemmelighet at NVE har hatt det svært travelt med å gi konsesjoner for å sette fart på utbygginga. Er dette en bevisst strategi for å bekle et enda større geografisk område med vindturbiner? Hvorfor sånt hastverk når det allikevel skulle utarbeides en nasjonal rammeplan?

RISLÅ: Illustrasjonsbilde som viser en mulig framtidig utsikt fra Hengeknuten ved Rislå i Birkenes. Montasjen er laget av Arne Flor for Motvind.

Birkenes/Agder

To store områder gjelder heiene i indre Agder og Rogaland, og Birkenes kommune er «tilgodesett» med rundt 80% – åtti prosent – av sitt totale areal. Nå er det som kjent allerede gitt konsesjon til utbygging av Bjelkeberg/Oddeheia vindkraftverk i vår kommune. Sånn sett er det gitt grønt lys for den største naturrasering i Birkenes siden istida. Men skal vi likevel godta at kommunen vår utpekes som en av de mest utsatte i hele landet for ytterligere utbygging i vår flotte natur?

I Birkenes har kommunen sammen med en rekke frivillige dugnadsarbeidere tilrettelagt for friluftsliv, trim, natur- og kulturopplevelser gjennom bl.a. kulturorientering, preparerte skiløyper og et variert turløypenett som omfatter hele 21 toppturer. Fra disse toppene har man i dag den flotteste utsikt til både vår egen natur og fjernere strøk.

Så sier NVE at 18 av utsiktspunktene våre befinner seg innenfor et område som er «best egnet» for utbygging av vindkraft! «Best egnet» er altså heiene der disse toppene ligger: Bjønnefora, Brøvardheia, Galtetjønnåsen, Haustarfjellet, Havsåsen, Heimdalsknuten, Håstølknuten, Kvieråsen, Lindalsknuten, Liråsen, Morhommer, Nyhusfjella, Rislåknuten, Senetoppen, Spelefjell, Svalandskniben, Tillarknappen og Tvitjennknatten.

Skiløypene på Toplandsheia/Øynaheia og Bellandsheia er også innenfor området «best egnet»! Det samme gjelder hele Ogge, som tidligere er utpekt til regionalt friluftsområde, og det verna Tovdalsvassdraget fra Herefossfjorden og sørover.

NVE viser til at visse områder innenfor den opptrukne grensa allerede ansees som eksklusjonsområder. Men hvorfor er for eksempel hele Ytterdalen og Birkeland sentrum med? Og Topdalselva helt sør til Drangsholt? Streken går ved Valtjønn. Tøane byggefelt er med, mens Natveitåsen er utenfor. Et annet eksempel finner vi på vestsida av Herefossfjorden. Hvorfor er Bjelland med og Landeheia utenfor? Retterholt og Vestøl er med, mens Fidje og Furholt er utenfor. Skåre kontra Flateland? Og så videre… Det kan legges til at nesten alle toppene våre vil få en dramatisk endret utsikt dersom industriområdene på Bjelkeberg/Oddeheia og Nordbøknuten, som allerede er gitt konsesjon, blir utbygd.

Det gjelder også i høyeste grad våre tre gjenværende toppturmål som faller utenfor «best egnet», Dyblemyrheia, Kolåsen og Skaftåsen. Det snakkes nå om vindmøller med en total høyde på 225 meter, ja til og med 250 meter. Sånne dimensjoner tilsvarer høydeforskjellen mellom Senumstadfjorden og toppen av Oddeheia. Og det dobbelte av høyda på vindturbinene som kommunestyremedlemmene fra Birkenes ble invitert til å bivåne på Lista! (Navhøyde 80 meter, vinger 45 meter).

Er det på tide å våkne? På tide å tenke seg om? Hva mener politikerne? Hva mener kulturlederen? Hva mener Midt-Agder friluftsråd som Birkenes er en del av? Skjønner dere alvoret og omfanget av sånne inngrep?

Folkehelse

Vi må sjølsagt heller ikke glømme ulempene og den mulige helsefare som lokalbefolkningen ufrivillig kan påføres. For dem er det svært alvorlig at de går en usikker framtid i møte, ei framtid som kan bringe store utfordringer, ikke bare helse- og miljømessig, men også på det økonomiske plan i form av verdiforringelse på eiendommer.

Er det på tide å snu? På tide å ta folkehelsa på alvor? Hva mener folkehelsekoordinatoren? Hva mener kommunelegen? Er det ikke bedre å være føre var? Eller skal vi la tvilen komme kapitalen til gode?

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfristen på NVEs forslag til nasjonal ramme for utbygging av vindkraft på land er satt til 1. oktober 2019. Innen da kan kommunestyret og alle andre, også private, komme med innspill.

Vi forventer at Birkenes kommune sender protester på planen, og avviser den! Gode råd i den forbindelse kan innhentes i vanlig god dugnadsånd helt gratis fra Motvind. Skal Birkenes’ identitet og eksistens veie tyngre enn det visse politikere synes å mene, nemlig å skaffe noen kortsiktige arbeidsplasser som en ev. utbygging vil gi?

Det hjelper lite å legge tilrette for lokale arbeidsplasser hvis jobben består i å sage av den

greina man sitter på! Er det på tide å reagere? Skal vi bare la det skje? Eller skal vi bry oss?

 

Motvind, folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes.

Trygve Løland, Anne Gerd Væting Sunde, Trond Harstad, Magnus Mosfjell, Wiggo Svendsen, Kari Vilde Risvand, Steinar Ånesland, Bjørnar Ytrehus og Torstein Arne Svendsen