Risikerer å miste millioner

PLUSS: Rådmann Anne Stapnes er tilfreds med at kommunen gikk med overskudd i fjor.

Rådmannen legger ikke opp til noe ytterligere reduksjon i eiendomsskatten.

– De statlige overføringene er for lave, og den langsiktige gjelda er for høy til at vi kan sikre lovlige og forsvarlige tjenester uten eiendomsskatt. Vi foreslår en skattesats på fire promille for boliger, sier økonomisjef Tom Olstad i Birkenes kommune.

Torsdag kveld la rådmannen fram sitt forslag til budsjett for 2018, og økonomiplan fram til 2021. I forslaget legges det opp til at kommunen bevarer eiendomsskatten på dagens nivå.

– Vi har en historie med oss, slik som alle. Den inkluderer betydelige økonomiske utfordringer og innsparinger. Vi har lagt om på drifta, og vi har innført eiendomsskatt. Likevel er det vanskelig å komme i mål med budsjettet for 2018, og det er litt kjedelig, sier rådmann Anne Stapnes.

Nullbudsjett

Framtidens økonomiske utfordringer skyldes ifølge henne endrede forutsetninger, blant annet en negativ realvekst i statsbudsjettet. I praksis betyr det at kommunens utgifter øker mer enn det inntektene gjør.

– Driftsutgiftene vil i 2018 øke med rundt 14 millioner kroner. I all hovedsak skyldes dette lønnsvekst, og dette spiser opp veksten i frie inntekter, sier Olstad.

For neste år legger budsjettet opp til et negativt brutto driftsresultat på 3,7 millioner kroner. Når økonomisjefen så putter tallene for finans inn i kalkulatoren blir det netto driftsresultatet 1,4 millioner kroner. På bunnlinja budsjetteter rådmannen med en stor null.

Kraftrisiko

– Det er likevel et par risikoområder. Regjeringa vil endre eiendomsskatten for verker og bruk, og dette kan få konsekvenser for Birkenes. En ny driftsløsning for IT-tjenester krever engangskostnader neste år, og sist er det litt usikkerhet knyttet til Agder Energi, sier Olstad.

I kraftbransjen snakkes det om fusjon mellom Agder Energi og Skagerrak. I kommunens budsjetter legges det opp til et utbytte fra Agder Energi, og det er usikkert hvordan en fusjon vil påvirke dette.

Mens kommunen kan tape 3,5 millioner kroner på skatteendringen knyttet til verk og bruk, kan også millioner av kroner forsvinner som følge av redusert behov for bosetting av flyktninger. Ingen av endringene er bakt inn i rådmannens budsjettforslag.

– Vi har lagt opp til at kommunen skal bosette 15 flyktninger neste år, men mandag kom det et brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) som fortalte at vi ikke kunne forvente noe mer enn ti flyktninger. Vi snakker om mange millioner i tapte inntekter dersom dette stemmer, sier Olstad.

Staten tar

Ordfører Anders Christiansen (Ap) er blant dem som har engasjert seg mot regjeringas varslede endring i eiendomsskatt knyttet til verk og bruk.

– Vi taper et millionbeløp som vi ikke blir kompensert for. Dette er en omfordeling som tar penger fra kommunen, og i Birkenes forsvinner to tredjedeler av pengene til Staten. Kun en tredjedel kommer bedriftene til gode, sier han.

Rådmann Stapnes har til tross for et stramt budsjett funnet plass til noen satsingsområder. Hun varsler blant annet en økt satsing på heltid, en allerede vedtatt satsing på lærlinger, og en liten, men viktig økning av vedlikeholdet av kommunens bygg.