Oppklarende informasjon fra Motvind

Vi har i enkelte leserinnlegg nå sett Motvinds engasjement blitt kommentert og kritisert. Vi vil da gjerne oppklare noen misforståelser.

LESERBREV: Petter Ross skriver i et leserinnlegg at han ikke vil høre på «mindretalls aksjonistgrupper som driver skremselspropaganda». Motvind-folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes har hele 443 medlemmer. Dette er personer som har betalt for å bli medlemmer hos oss. Man kan da spørre seg hvem Ross har i ryggen som har flere medlemmer enn dette? Vi forsøker hele tiden å være etterrettelige og dokumentere påstandene vi kommer med. Et eksempel på dette er da vi gikk ut og kritiserte vindkraftavtalen, som da ble hevdet å være en av de beste i Norge. Vi fikk kritikk for dette av vindkrafttilhengere blant annet på vår Facebook side. Det har vel vist seg i ettertid at vi hadde rett?

Styret i Birkenes AP hevder i et leserinnlegg i Lillesandsposten at Motvind vil bygge ut heiene bare innsigelsen fra det første vedtaket innfris. Dette er ikke riktig! I våre vedtekter heter det enkelt og greit at vi vil jobbe for å bevare heiområdet mellom Ogge og Tovdalselva fri for vindmøller og andre store tekniske inngrep.

Vi er for øvrig skuffet over innlegget fra styret i Birkenes AP. Som kommunens største parti og partiet som har ordføreren, hadde vi forventet en mer balansert fremstilling hvor man vurderer fordeler og ulemper og tar folks bekymringer på alvor. De to sakene våre medlemmer er mest opptatt av blir enkelt avfeid:

Støy – Birkenes AP stoler tydeligvis blindt på NVE. Da kan de umulig ha fulgt med i debatten. Basert på erfaringer fra andre vindkraftanlegg ser vi at støyproblematikken ikke er så enkel. Det er nå godt dokumentert at støy er et stort problem på Lista og at flere har flyttet på grunn av støy. I tillegg sier ordfører Arnt Abrahamsen at det trolig ikke ville blitt flertall for utbygging av vindkraft på Lista dersom man hadde visst hvilke problemer som har oppstått. I Egersund kjører nå en ung familie en rettsak mot utbygger Norsk Vind for å få flyttet vindmøllene lengre bort fra eiendommen deres. Vindmålinger som Norsk Vind har presentert og NVE godkjent viser støy på 44-45 dB Lden. Nå har familien fått en uavhengig beregning fra Kjeller Vindteknikk som viser støy på 49-50 dB Lden med å bruke samme beregningsmodell som Norsk Vind gjorde. En økning på 3 dB Lden tilsvarer en dobling i mottatt støyenergi. Dette viser hvor vanskelig støyproblematikken virkelig er.

Naturinngrep – Birkenes AP bagatelliserer dette ved å hevde at områdene allerede er utbygd, at man kan gå tur andre plasser og at økt tilgjengelighet for turfolk er et gode. Denne bagatelliseringen er vi grunnleggende uenige i. I tillegg til inngrepene i planområdene vil et stort område rundt selve vindkraftverket forringes på grunn av støy og endret landskapsbilde. For mange av oss som bor i områdene, har hytter der eller ferdes i Birkenesnaturen har landskapet og naturen en stor verdi!

Vi må også kommentere Birkenes AP’s holdning til avtalen mellom kommunen og E.ON: «alt som står i avtalen er som en ren bonus å regne» kan man lese i innlegget. Med en slik holdning er det ikke rart resultatet av forhandlingene ordføreren ledet ble dårlig..

Selv om styret i Birkenes AP ser ut til å bagatellisere ulempene ved etablering av et vindkraftverk og bekymringene folk har, ser vi heldigvis andre politikere som samvittighetsfullt veier opp fordeler og ulemper av vindkraftverket. Det vil dermed være naturlig for enkelte at de vurderer ulempene som så store at de krever mye i kompensasjon for å oppveie dette. Andre har sett at ulempene er så store at de vil stemme nei uansett, mens noen stemmer ja uansett ulemper.

Vi skjønner at det kan være vanskelige avveininger og er derfor opptatt av at tall og muligheter som kommer frem er realistiske og riktige. Ellers vil man ta en beslutning på feil grunnlag. Vi kommer til å fortsette med å komme med dokumenterbar og etterrettelig informasjon rundt dette.

Vi vil avslutte med følgende: Journalistene i BirkenesAvisa har deltatt på befaringen til Lista og i utallige møter – både arrangert av tilhengere og motstandere av vindkraftverket. I lederen 11.1.17 konkluderer BirkenesAvisa med at politikerne må si nei til etablering av vindkraftverk i kommunen av hensyn til berørte beboere og de store inngrepene. Dette mener vi er et godt råd fra journalistene i en nøytral avis som har satt seg bedre inn i saken enn de fleste.

 

Terje Ånesland

For styret i Motvind-folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!