Følelser og fakta

Følelser og fakta – en oppsummering av vindkraftsaken.

LESERBREV: Vi som ikke ønsker vindkraftverk i Oddeheia og Bjelkeberg er blitt beskyldt for å bygge mest på følelser. Det er merkelig å avfeie motargumenter på denne måten! Som folkevalgt har jeg gjort mitt beste for å se alle sider av saken og veie ulemper og fordeler mot hverandre. Fakta er viktigst, men følelser er også klart til stede på begge sider i debatten. Både hodet og hjertet er med når vi skal ta en beslutning.

Fakta om inntekter

Grunneierne vil få leieinntekter. Kommunen får eiendomsskatt, på betingelse av at ikke reglene endres. Forslag til endring av eiendomsskatteloven er til behandling i Finansdepartementet. Hvis forslagene går igjennom vil det bli lite eller ingen eiendomsskatt på vindkraftverk. Da står kommunen igjen med avtalen om avbøtene og kompenserende tiltak. Dette er engangsutbetalinger som nettopp skal avbøte og kompensere for ulemper, penger vi ikke har behov for hvis ikke vindkraftverket blir bygget. Mulighetene for næringslivet er til stede i anleggsfasen, og er selvsagt viktig hvis de lokale bedriftene får oppdrag. Driftskontoret som E.On vil bygge kan få betydning for næringsutvikling. Antallet på 4 til 6 ansatte er jo noe, men ikke veldig mye etter en investering på over 900 mill kr.

Fakta om ulemper

Vindkraftverket vil bli svært synlig fra store deler av kommunen. Planområdene er på tilsammen over 10 km². Det er omfattende naturinngrep med veianlegg og oppstillingsplasser for vindturbinene. Etter å ha vært inne i området til Lista Vindkraftverk har flere av oss fått et inntrykk av dette. Det er ikke noe som går tilbake til naturen straks vindturbinene blir fjernet. Et vindkraftverk lager støy og skyggekast. Støysonekartene som er utarbeidet har ikke tatt høyde for at turbinene som antakelig vil bli brukt er kraftigere og rager høyere enn først planlagt. Vi vet fra Lista at støyen oppleves svært plagsom selv om beregningene på forhånd tilsa at det var innenfor grensa. Det er ikke for ingenting at Farsunds ordfører uttaler at vindkraftverket ikke ville blitt noe av om de hadde visst det de vet i dag. Helseeffekter av støyen er ikke godt nok utforsket, og ny kunnskap kan føre til strengere grenser i framtida. Det er hevdet at de som kjenner seg plaget av støy er de som var negative til vindkraft i utgangspunktet. Flere på Lista var tvert i mot positive i utgangspunktet, men opplevde likevel støyen som plagsom. Dette kan vi ikke overse!

Konklusjon

Fordelene med utbygging er ikke store nok til å veie opp for ulempene. Hensynet til naboene er viktig. Det betyr også mye at vi fortsatt kan gå på toppturer og nyte stillhet og utsikt over heieområdene våre uten gigantiske vindmøller som forsyrrer naturen og landskapet. Det er mye god folkehelse i dette, og en viktig grunn for å velge Birkenes som bostedskommune. Vi må ikke ødelegge vårt særpreg og de muligheter det gir både nå og for framtida.

 

Anne Kari Birkeland

Varaordfører, KrF

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!