Mener tilhengerne bløffer

Vindkraftmotstanderne i Motvind Birkenes reagerer sterkt på anslagene om hvor mye tømmer som kan tas ut dersom Eon får bygge vindkraft i Birkenes. Også andre tall presentert av tilhengerne sår Motvind tvil om.

– Det er fortvilende å kjempe mot noen som får store oppslag i pressa på det som for oss oppleves som tall hentet fra et eventyr, sier Wiggo Svendsen, styreleder i Motvind Birkenes.

I forrige uke meldte Birkenesavisa at grunneiere står klare til å hogge tømmer til en verdi av 85 millioner kroner, dersom Eon får bygge vindkraft, og dermed bygger veier på Bjelkeberg og Oddehei. Både Svendsen og Terje Ånesland mener tallet er tatt ut av lufta.

– Jeg reagerer sterkt på tallene, og mener de ikke stemmer i det hele tatt. Når Eon selv omtaler landbruket, skriver de at utbyggingen deres har liten positiv verdi. Eon beskriver området som å jevnt over ha lav bonitet, med noen unntak, sier Ånesland.

Presenterer egne tall Han har regnet på det, og mener tallene er for optimistiske. Selv om man fjerner en null fra summen, og ender på 8,5 millioner kroner, vil han protestere heftig.

– Dersom det står så mye tømmer i området burde grunneierne fint kunne ha bygget veien selv, og fortsatt sittet igjen med 40 millioner kroner i fortjeneste, sier Ånesland.

De to mener rett og slett at tilhengerne av vindkraft i Birkenes bløffer.

– Ting blir veldig blåst opp. Før Vinn Vind kom på banen var debatten etterprøvbar, mens nå kommer det tall som ikke henger på greip, og det er frustrerende for oss. Har du ikke veldig god innsikt i prosessen er det naturlig å tro på det som står i avisen, sier Ånesland.

Svendsen poengterer:

– Det fremstår som om noen bruker uetterrettelig informasjon for å få gjennomslag for saken sin. Det er en uhørt oppblåsing av det positive, og et tilsvarende underslag av det negative.

Skeptisk til verdiskapning

Potensialet for hogst er ikke det eneste duoen mener Vinn Vind bommer kraftig på, også anslagene om hvor viktig vindkraftutbyggingen er for lokalt næringsliv overspilles, mener de.

– Eon planlegger å bruke 940 millioner kroner på utbyggingen. 75 prosent av dette er knyttet til selve turbinene, og da står vi igjen med 230 millioner kroner. Eon selv sier at de regner med at mellom 10 og 20 prosent av dette blir verdiskapning lokalt, det er ikke mer enn 20 til 40 millioner kroner, sier Ånesland.

Han drar parallellen til Solbakken Terrasse som er under planlegging på Birkeland. Leilighetsprosjektet inneholder 28 leiligheter som begynner på 2,75 millioner kroner ifølge DNB Eiendom.

– Lokal verdiskapning i det prosjektet blir omtrent 90 millioner kroner, men likevel er det vindkraften som det snakkes høyt om. Når tallene blir satt i perspektiv kan man lure på om hvorfor det jubles kraftig over vindkraftutbyggingen, sier Ånesland.

Sier nei uansett

Duoen er av den oppfatning at vindkraft ikke har noe for seg i Norge. De peker på det faktum at det allerede er et kraftoverskudd i nasjonen, og at det eksporteres kraft til kontinentet.

– Vindkraftutbyggingen subsidieres enn så lenge av staten, og regninga er det forbrukerne som får. Vi som har vannkraft, trenger ikke vindkraft som kun skaper strøm når det blåser, sier Svendsen.

Motvind har sett på 21 vindkraftprosjekter i Norge, og ifølge Svendsen tjener ingen av dem penger.

– Jeg forstår grunneierne og bøndene som kjemper for å få en ekstrainntekt slik at de kan sikre framtida, men for Birkenes er fordelene marginale sammenlignet med ulempene, sier han.

– Eon mener Bjelkeberg og Oddehei er mindre kontroversielt enn Storehei?

– Vi har vel kalt Storehei for indrefileten, men Oddehei og Bjelkeberg er ytrefileten, og i alle fall på svin er ytrefileten den ganske god den også. Selv om man unngår problemene knyttet til Ogge, vil en redusert utbygging påvirke fastboende i Birkenes i større grad, sier Svendsen.

Støysonekartet viser omfanget av støyen fra vindturbinene, men Ånesland frykter det blir verre enn hva kartet viser. Han har lagt merke til at Eon nå har økt effekten per vindturbin, fra 3 MW til 4 MW.

– Jeg vet ikke, men jeg antar at dette betyr at Eon nå planlegger 200 meter høye vindturbiner. I så fall er det vel naturlig at støyen bærer lenger, sier han.

Oppsummert påpeker Svendsen at prosjektet slik det framstår i dag er vesentlig kleinere enn det prosjektet kommunen har sagt nei til. For kommunens del betyr det reduserte inntekter.

Avviser blankt fusk med tall

– Det er ubehagelig at fakta presenteres uriktig slik dere nå gjør. Stortinget var enstemmige i beslutningen om el-sertifikater, fordi de ønsker å nå noen mål. For Birkenes betyr det at man kan få en investering på rett under en milliard kroner, sier Kjell Rune Nakkestad.

Ordene er rettet mot Wiggo Svendsen og Torstein Arne Svendsen som under vindkraftmøtet på Engesland mandag fremfører sin kritikk mot tallene som Eon, Birkenes Næringsforum og Vinn Vind presenterer. De får svar på tiltale, og blir beskyldt for å være like uetterrettelige.

– Lista Vindkraftverk er på god vei mot lønnsomhet. Det at Eon går med underskudd skyldes viljen til å investere. Det er sannsynlig at de kommer til å gå i null i flere år framover, sier Nakkestad som er innleid av den tyske energigiganten.

Stor lokal verdiskapning

Han avviser dermed at samtlige vindkraftverk i Norge er ulønnsomme. Han avviser også at lokal verdiskapning blir så lite som Svendsen vil ha det til, og han avviser at vindturbinene som nå planlegges støyer mer på grunn av økt effekt.

– Tallet for lokal verdiskapning er bekreftet av Eon, og beløper seg til 230 millioner kroner. Dette underbygges også av erfaringene vi har fra andre vindkraftprosjekter, sier Nakkestad.

Fra prosjektet på Lista påpeker han at lokale entreprenører fikk oppdrag for 120 millioner kroner, til tross for at anbudet gikk til en aktør som ikke er lokal. Einar Øgrey Farsund skal ifølge Nakkestad hatt en omsetning på over 100 millioner kroner knyttet til Lista Vindkraft fordi de har bygget seg opp kompetanse som etterspørres.

– Under byggingen av Tellenes vindpark i Eigersund hadde Veidekke jobben med å bygge veier. De hadde 50 mann i sving, og bortsett fra seks eller syv mann, var alle lokale, sier han.

Bedre generator

Hele tolv år fram i tid kjøper for øvrig Google hele kraftproduksjonen til vindkraftverket. Strømmen skal de bruke på datasentre i Europa. Nakkestad bekrefter at effekten per vindturbin i prosjektet i Birkenes er økt, men sier at dette kun fører til mindre støy.

– Effektøkningen kommer som følge av høyere effekt på selve generatoren. Det er dermed unødvendig med høyere turbiner eller bredere vingespenn. Når effekten økes på generatoren, går vingene saktere rundt, og dermed blir også støyen redusert, sier han.

Per Erik Stoveland fra Vinn Vind gjentar på sin side at det er mulig å ta ut tømmer for en verdi av 85 millioner kroner.

– Vi har fått en del reaksjoner på dette tallet, men allerede i 1995 ble det planlagt veier i området fordi det står mye tømmer på Bjelkeberg. Tømmerprisen er nå på et bunnivå, men vi mener vi kan ta ut tømmer av en slik verdi i dette området, sier Stoveland.

Han påpeker at tømmerveier er dyre å holde i stand, og forteller at Eon vil holde veiene vedlikeholdt ut konsesjonsperioden.

– Bare selve transporten av alt dette tømmeret har en verdi på rundt 23 millioner kroner. Det er snakk om 4.620 tømmerbillass, avslutter han.

MILLIONER: Per Erik Stoveland bedyrer at taller på veggen bak ham stemmer.

MILLIONER: Per Erik Stoveland bedyrer at taller på veggen bak ham stemmer.