Ordførers kritikk av Motvind

VINDKRAFT: Anders Christiansen (Ap) og Wiggo Svendsen ved en tidligere anledning.

Vi leser med undring og beklagelse responsen fra ordføreren på vårt informasjonsmøte forrige torsdag, hvor ordføreren er sterkt kritisk til innholdet på møtet og våre innledere.

LESERBREV: Vindkraftsaken er en sak som betyr mye for mange mennesker. Vi frykter at store fellesverdier: våre bomiljøer, hytteområder, friluftsområder og naturområder står i fare for å bli ødelagt. Vi hadde derfor håpet at ordføreren hadde hatt forståelse for at folk er engasjerte, og at temperaturen kan bli litt høy. Men – vi er selvsagt de første til å beklage dersom fremføringen av budskapet vårt ble for voldsom eller støtende. Vi var bevisst på og ikke kritisere spesielle personer, men kun prosessen. Ordføreren mener at enkelte politikere ble benevnt som svikere. Det ble aldri sagt noe slikt fra innlederne, og vi synes ikke slike ord skal brukes i denne debatten!

Innholdet i kritikken står vi imidlertid fortsatt for – vi mener prosessen har gått altfor fort, at berørte parter ikke har blitt hørt og at det å utforme forhandlingsstrategien med E.ON tilstede er forunderlig.

Geofysiker Sveinulf Vågene holdt et interessant innlegg hvor han belyste støyproblematikken i forbindelse med vindkraft. Han viste til flere eksempler på at folk blir plaget – blant annet på Lista. Han viste også at flere andre land har langt strengere regler for vindkraftstøy enn vi har i Norge, og han forklarte hvorfor det norske landskapet gjør støyproblematikken mer komplisert og uforutsigbar enn i flate landskap som Danmark. Ordføreren kritiserte at Vågene påpekte at det for tiden ikke sitter folk i NVE med utdannelse innen støy.  NVE er et forvaltningsorgan bemannet med byråkrater. At det ikke sitter folk med tung støyekspertise her, er vel ikke et kontroversielt utsagn. Det er helt normalt at en slik forvaltningsmyndighet henter inn ekspertise på spesialområder, som støy, fra vitenskapelige fagmiljøer utenfor byråkratiet.  Det må også være lov å sette spørsmålstegn ved kunnskapen myndighetene baserer sine vurderinger på, det være seg både kommunen og NVE. Det er jo faktisk en forutsetning for et godt fungerende demokrati! Et godt eksempel i så måte er feilberegningen av tilgjengelig tømmerkvantum fra de nye veiene til det omstridte vindkraftområdet, der kommunens egen ekspertise beregnet tømmerverdien til et mye større tall enn den reelle verdien.

Vi synes også det er beklagelig at ordføreren forsøker å diskreditere grunneier og tidligere vindkraftforkjemper Rune Kroslid sitt inderlige engasjement mot vindkraftverket på Lista. Manglende utbetaling var bare et av eksemplene på at lobbyisten hadde lovet mer enn det som ble resultatet (pengene ble for øvrig utbetalt senere). Langt verre for Kroslid var støyen, naturinngrepene og ødeleggelsene av landskapet. Han uttalte at han ville betale det dobbelte tilbake om vindkraftverket kunne fjernes. Dette er sterke ord fra en av de som tidligere stod fremst i rekkene av vindkraftforkjempere på Lista! At nåværende ordfører i Farsund kommune i et intervju svarte at han tvilte på at det samme vindkraftverket ville blitt bygd dersom de hadde visst hvor store problemer som fulgte med, forsterker inntrykket Kroslid gav oss.

Ordførerens kritikk av Motvind og vårt møte må sees i lys av at han er en ihuga vindkrafttilhenger. Før valget uttalte han at vindkraftsaken var en av to politiske saker som har betydd mest for ham i hans tid i politikken. Han har også deltatt på flere møter med Næringsforum, Vinn-Vind og E.ON og kommet med sterke appeller for vindkraft.

Ordfører kommer med karakteristikken at vårt møte kun var for «menigheten». Vi regner med at møtene han har deltatt på med E.ON, Næringsforum og Vinn Vind også måtte kunne karakteriseres på samme måte?

Motvind er en ideell organisasjon som på frivillig basis kjemper for fastboende, hytteeiere og andre folk som bryr seg om naturen i Birkenes. Vi kjemper mot aktører som har sterke økonomiske interesser og som bruker store økonomiske midler for å få frem sin sak.

Vi mener at det under vårt møte ble belyst mange problemstillinger som politikerne må ta hensyn til. Ikke minst hensynet til alle fastboende som nå frykter for sitt bomiljø må etter vår mening veie tungt.  Den sterke appellen fra representanten for de fastboende gjorde i alle fall inntrykk på oss!

Vi ble også beskyldt i innlegget til ordfører å bare si nei. Vi vil derfor igjen fremheve noe av det vi sier ja til:

Vi sier ja til å legge til rette for fortsatt boligbygging i området fra Senumstad til Søre Herefoss. Det er allerede godkjent flere tomter i berørt område for det planlagte vindkraftverket. En utbygging av boliger her vil gi stor lokal verdiskaping.

Vi sier ja til å legge til rette for turistbasert næring og hyttebygging i egnede områder. Dette vil kunne gi stor lokal verdiskaping.

Vi ser ja til at folk som har investert i hus og hytter i berørt område fortsatt skal kunne opprettholde sitt gode bomiljø og ikke måtte risikere støyproblemer, lysforurensning og verdifall på eiendommer på grunn av vindkraftverket.

 

Styret i Motvind

Wiggo Svendsen

Trygve Løland

Daniel Bakken

Bjørnar Ytrehus

Terje Ånesland

Torstein Arne Svendsen

Anne Gerd Sunde Væting

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!