Det viktige vedtaket

Vindkraft KommunestyremøteKOMMUNALT. Enten du er glødende opptatt av, eller bare har et snev av interesse for miljø, klimapolitikk, næring, kommuneøkonomi, lokalpolitikk, friluftsliv, natur eller bokvalitet, bør du ta turen til Folkehøgskolen Sørlandet tirsdag kveld.

Da skal Kommunestyret fatte et av de viktigste vedtakene på mange år, nemlig hva Birkenes kommune skal mene om E.ONs omsøkte vindkraftanlegg på Bjelkeberget, Storehei og Oddehei. Hvor det politiske flertallet ligger er uvisst, og det er knyttet stor spenning til resultatet av avstemningen.

Konsesjonssøknaden gjelder inntil 58 vindturbiner fordelt over et område på 25 000 dekar. Birkenes kommune har fått utsatt høringsfristen med flere måneder for at administrasjon og politikere skal kunne sette seg grundig inn i argumentasjonen for og i mot planene. Fredag 8. november ble administrasjonens innstilling offentliggjort, og konklusjonen ble at politikerne rådes til å si nei.

I saksframlegget framholdes det at kommunen står overfor et verdivalg der de positive og sikre virkningene av vindmølleparkene – økt verdiskaping, fornybar energi og eiendomsskatt – må veies opp mot de negative og usikre virkningene for bomiljø, landskap, friluftsliv og naturmiljø. Administrasjonen falt ned på at hensynet til de langsiktige og usikre virkningene må veie tyngst, og anbefalte dermed politikerne å si nei.

Det forventes stor interesse for det ekstraordinære kommunestyremøtet, og det er bakgrunnen for at møtet er lagt til gymsalen på folkehøgskolen. Ordfører Arild Windsland har understreket at det ikke vil bli tillatt med ytringer eller demonstrasjoner inne i møtelokalet. Møtet begynner klokka 18.00.