Folkemøte om vindkraftutbygging

Vindmøller på heia

VINDMØLLER: Den tyske kraftgiganten E.ONs svenske datterselskap E.ON Vind Sverige har planer om å bygge tre vindkraftverk med til sammen 65 vindmøller på heia mellom Herefossfjorden og Ogge. Onsdag kveld holdes det folkemøte om saken på Kommunehuset på Birkeland.


NÆRING. E.ON Vind Sverige AB har planer om å bygge 65 vindmøller på heia mellom Herefossfjorden og Ogge. Onsdag 20. juni inviterer de til folkemøte på Kommunehuset på Birkeland.

Som BirkenesAvisa skrev i januar i år har det svenske datterselskapet av den tyske kraftgiganten E.ON konkrete planer om å bygge vindkraftverk i Birkenes. Fredrik Andersson, som er E.ON Vind Sveriges ansvarlige for prosjektutvikling i Norge, opplyste da at det var snakk om mellom 30 og 40 møller.

Han kunne også røpe at E.ON har hatt Norge under oppsikt en god stund, og at Birkenes var ett av områdene kraftgiganten fant interessant for vindkraftutbygging, grunnet blant annet terrengets utforming, nærheten til høyspentlinjer og den korte avstanden til Kristiansand havn. Andersson kunne videre fortelle at E.ON allerede er blitt enige med grunneierne om en leieavtale. Han anslo investeringskostnadene til over en milliard norske kroner dersom utbyggingsplanene blir realisert.

Storehei, Oddeheia og Bjelkeberget
Meldingen med forslag til utredningsprogram som nå er oversendt NVE, omfatter tre vindkraftverk med til sammen 65 vindmøller. Alle tre skal ha nettilknytning i Birkenes. De tre anleggene er tenkt plassert på Storehei, Oddeheia og Bjelkeberget. Anlegget på Storehei blir det største med 35 vindturbiner spredt over et område på cirka 14 kvadratkilometer. På Oddeheia er det planlagt ti vindturbiner fordelt på cirka 3,5 kvadratkilometer. De resterende 20 vindturbinene skal plasseres i et område på cirka syv kvadratkilometer på og rundt Bjelkeberget. Med en installert effekt på 2-3 megawatt (MW) per turbin vil de tre anleggene gi en samlet installert effekt på inntil 200 MW. I meldingen skisseres ulike alternativer for nettilknytning.

Ønsker innspill
NVE ønsker nå å få innspill til hvilke konsekvensutredninger som bør gjennomføres før konsesjonssøknadene om bygging og drift av anleggene utarbeides. Onsdag 20. juni vil det bli holdt et orienteringsmøte for lokale og regionale myndigheter på kommunehuset på Birkeland. Her vil E.ON Vind Sverige informere om prosjektene, mens NVE vil orientere om saksbehandlingen av meldingen. Senere på dagen, eller rettere sagt kvelden, inviterer NVE til folkemøte om saken. Også det vil finne sted på Kommunehuset. Folkemøtet starter klokka 19.00. Deretter vil meldingen bli lagt ut til offentlig høring. Fristen for å komme med innspill er satt til fredag 31. august.