Pårørendeskolen snart klar med nye samlinger

(Illustrasjon: Birkenes kommune)

Pårørendeskolen er et kurstilbud for alle personer som har et familiemedlem, slektning eller nær venn som er rammet av en demenssykdom hvor formålet om å gi kunnskap og støtte gjennom kunnskaps- og erfaringsutveksling.

Pårørendeskolen arrangeres i år av Birkenes kommune i samarbeid med Lillesand kommune, i tillegg til offentlige og frivillige instanser.

På landsbasis lever om lag 101 000 personer med demens, og det forventes en dobling innen år 2050, blant annet på grunn av økende antall eldre. I Birkenes kommune er 1.68 prosent av innbyggerne rammet av en demenssykdom, og i likhet med resten av landet er det forventet en betraktelig økning de kommende årene. Det betyr at det er mange pårørende som står over omfattende og krevende omsorgsoppgaver, og forskning viser at dette også kan påvirke deres helsetilstand.

Ved å arrangere pårørendeskole ønsker Birkens kommune å gi informasjon og veiledning som kan bidra til å redusere omsorgsbelastningene. Kurset ledes av demenskoordinator Jenny Therese Imenes-Nyløkken sammen med Heidi Jacobsen, som sammen utgjør Hukommelsesteamet i Birkenes kommune. Kurset går over fem kvelder, og arrangeres på kommunehuset i Birkenes.

Pårørende vil her møte andre som er i samme situasjon, og får muligheten til å ta opp ulike temaer relatert til de utfordringene en møter når man lever med en person med demens. Til pårørendeskolen inviteres fagpersoner med kompetanse på området, som vil formidle deres kunnskap og erfaringer. Gjennom dette vil pårørende få kunnskap om demens og kunne utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.

Pårørendeskoler arrangeres i hele landet, og gjennom evaluering av kurstilbudene fremkommer det at de pårørende viser stor tilfredshet med kursinnholdet. Det er også inntrykket Birkenes kommune sitter igjen med etter å ha arrangert pårørendeskole 5 ganger tidligere.

Forpliktende samarbeid mellom offentlige og frivillige instanser i omsorgstjenestene er viktig for å gjøre slike tilbud tilgjengelig for alle pårørende i landet. I Birkenes har Sanitetsforeningen og Birkenes demensforening vært en samarbeidspartner i gjennomføringen, og stiller opp i år igjen.

Pårørendes erfaringer er et viktig bidrag ved pårørendeskolen, og Birkenes kommune oppfordrer alle som ønsker mer kunnskap og forståelse rundt diagnosen demens til å melde seg på.

For påmelding, se Birkenes kommunes hjemmeside eller senere annonse i BA.

 

Heidi Jacobsen

Hukommelsesteamet, Birkenes kommune

 

______________

Brukerskapt