Hvor mye av Tomta skal brukes til parkering?

Kommunestyret får i sitt neste møte på bordet en mulighetsstudie om framtidig bruk av Tomta på Strøget.

I desember 2022 ble det knytta til økonomi- og handlingsplan for 2023 til 2026 gjort følgende vedtak:

– Det er stort behov for et visuelt løft av Tomta, samt å få etablert ladestasjon her. Dette vil gjøre det mer attraktivt for gjennomgangstrafikk/turisttrafikk å stanse i sentrum, samt at tiltaket generelt vil være positivt med tanke på sentrumsutviklingen. Det er viktig at tiltakene som gjøres i minst mulig grad øker vedlikeholdskostnader og reduserer tilgjengelige parkeringsplasser. Det settes av en investeringsramme til tiltaket i 2023 på kr 1.500.000, – som dekkes med økt låneforbruk i 2023 på kr 1.200.000, – og mva. – kompensasjon på kr 300.000. For ladestasjon er det også en forventning om at lokalt næringsliv kan bidra med tilskudd til etablering ettersom dette vil kunne gi økte inntekter for virksomhetene.

I februar 2023 fikk kommunen tilsagn om 175.000 kroner fra Agder fylkeskommune, til bruk på en mulighetsstudie.

Kommunen valgte at Asplan Viak skulle stå for denne studien.

De folkevalgte får nå presentert to alternativer for hvor mye av Tomta som heretter eventuelt skal brukes til parkering.

– Ulikheten mellom de to alternativene er hovedsakelig måten det legges opp til parkering på. Det er mottatt ulike signaler om parkeringsplassene på Tomta. Noen ønsker parkering på Tomta, andre ønsker ikke parkering på Tomta. Derfor inneholder begge alternativ like mange parkeringsplasser, men løst på ulik måte, er det opplyst i sakspapira.

– Begge alternativ inneholder 14 parkeringsplasser og 2 HC parkeringsplasser. Det er også mulig å tilrettelegge for ladestasjon ved begge alternativ.

– I alternativ 1 løses parkering med parkeringsplass på Tomta. Det er i tråd med gjeldende reguleringsplan (områdereguleringsplanen for sentrum). Et stort område mellom «Storkiosken» og parkeringsplassen tilgjengeliggjøres for menneskelig aktivitet og ferdsel («torg»). Det tilrettelegges for en mer definert og tilgjengelig parkeringsplass enn dagens løsning. I alternativet er parkeringsplassen tydelig adskilt fra øvrige områder for å unngå trafikkfarlige situasjoner og for å vise et tydelig skille mellom parkering og oppholdsområder. “Bakgaten” som går mellom folkehøgskolen og motellet/Frikirka/»Storkiosken» («gågaten» i områdereguleringsplanen») defineres som en gjennomkjøringsgate som tillater varelevering og kjøring til eiendommer. I dette alternativet er det ikke avsatt areal til grøntområde. En realisering av alternativ 1 vil mest sannsynlig være lettere å gjennomføre enn alternativ 2, grunnet at det er i tråd med gjeldende regulering og at det i stor grad er «mest likt» dagens situasjon.

I alternativ 2 løses parkering langs «bakgaten» mellom motellet/Frikirka/«Storkiosken» og folkehøgskolen, som kantparkering. Det er plass til 6 biler i øvre del og 8 biler i nedre del. Kantparkering bidrar til å «skjule» og få trafikk vekk fra Tomta og tildeler mer plass til menneskelig aktivitet og større fleksibilitet i utforming og bruk. Det kan også bidra til at «bakgaten» får en ny giv og intensjon, fremfor at det er en udefinert bakgate som oppleves mørk, uoversiktlig og rotete. I dette alternativet frigjøres mer plass som kan brukes til grøntområde, som er et visuelt og innbydende element inn i det ellers grå arealet. Grønne elementer er også viktig og bra for overvannshåndtering, særlig i sentrumsområder som ellers består av grå arealer uten naturlig drenering. Med kantparkering som løsning tillates toveis- eller enveiskjøring gjennom «bakgaten», sånn som i dag. En realisering av alternativ 2 vil mest sannsynlig være mer utfordrende å gjennomføre da det krever ny regulering og mer opparbeidelse.

Ifølge sakspapira er det lagt opp til sykkelparkering, både overdekt og uten tak.

Og dagens løsning knytta til bussavganger fra Tomta, vil trolig bli endra.

– Den største forskjellen mellom dagens situasjon på Tomta og det mulighetsstudien forsøker å belyse, er at det er tatt konkret stilling til (i begge alternativ) at dagens bussløsning må endres. Dagens løsning er at bussen kjører inn på øvre del av Tomta og kjører ut på nedre del, utenfor «Storkiosken». Tilbakemeldinger fra både innbyggere, næringsdrivende og veimyndigheter peker på at bussen kan oppleves som et forstyrrende element og at det skaper trafikkfarlige situasjoner.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

– Kommunestyret godkjenner mulighetsstudien som et utgangspunkt og grunnlag for videre arbeid med sentrumsutvikling. Kommunestyret legger til grunn løsninger, innhold og elementer ved de to forelagte alternativene i mulighetsstudien.