Planutvalget sa ja til fradeling av tomt til nytt Filadelfia i Bjønndalen

BEFARING. Planutvalget og representanter fra kommunens administrasjon på befaring ved tomta i Bjønndalen.

Denne uka hadde kommunens planutvalg befaring på tomta som planlegges brukt til nytt bygg for Filadelfia Birkeland.

Tomta ligger i Bjønndalen, ved oppkjøringa til Natveitåsen.

TOMTA. Det er her i Bjønndalen, ved krysset opp til Natveitåsen, at tomta til nytt planlagt Filadelfia ligger.

Det er Hilde Kylland som har søkt Birkenes kommune om fradeling av tomta.

På befaringa ble planutvalget fortalt om tomta av Hilde Kyllands ektefelle, Alfred Skaar Kylland. Dette gjaldt bonitet (jordtypens egnethet som vokseplass, journ.anm.) i tomtearealet, og avstand til LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde) og MIS-område (miljøregistrering i skog). Videre ble utvalgets medlemmer fortalt om eksisterende skogsvei, som ønskes brukt til innkjørsel til nytt Filadelfia.

BEFARING. Grunneier Alfred Skaar Kylland og pastor Raymond Rissmann i Filadelfia.

Også menighetens pastor, Raymond Rissmann, var med på befaringa. Han kunne fortelle lokalpolitikerne om menighetens store behov for nytt lokale, og hvor ideell plasseringa ved innkjørselen til Natveitåsen ville være.

Kommunedirektøren hadde anbefalt de folkevalgte å ikke innvilge dispensasjon, og oppfordra til å utarbeide en reguleringsplan for å sikre en mer forutsigbar prosess.

Da planutvalget en drøy time etter befaringa hadde saken til behandling, viste det seg at de folkevalgte stilte seg svært positive til fradeling av tomta.

ODD GUNNAR TVEIT (FRP): – Jeg er kun positiv til at Filadelfia skal få bygge. (Arkivfoto)

Odd Gunnar Tveit (Frp) hadde i forkant sendt inn følgende forslag:

– Birkenes kommune gir dispensasjon fra LNF for fradeling til forsamlingslokaler på gnr. 85 bnr. 2.

Med følgende begrunnelse:

– Tomta har kort avstand til allerede eksisterende vann og avløp.

– Området egner seg godt siden det er nærhet til gang og sykkelsti.

– Tomta ligger i ett område med mye utbygginger.

– Det er vei fram til tomta som kan benyttes.

– Positivt for bygda med et forsamlingslokale.

– Fordelene er større enn bakdelene.

– Jeg er kun positiv til at Filadelfia skal få bygge. Det er mange positive grunner til å ha forsamlingslokale der. Og jeg ønsker ikke reguleringsplan der, fordi det er så dyrt, sa Odd Gunnar Tveit da han presenterte forslaget i møtet.

Han fikk støtte fra Silje Bjørnarå Drangsholt (H). Det samme gjorde han fra Bjørn-Tore Hovland (Sp), som sa at partiet tenkte det var rom for å gi dispensasjon i denne saken.

Ved avstemminga ble det et klart flertall for Fremskrittspartiets forslag. Kun Jeanette Heia (INP) stemte mot.

Et tilleggsforslag fra Senterpartiet, om at MIS-området ikke skal berøres, ble enstemmig vedtatt.