– Generelt har vi en lav terskel for å lage aktivitetsplaner  

(Arkivfoto)

Følgende interpellasjon fra Håvard Glad Andreassen på vegne av INP ble besvart i kommunestyrets møte like før påske.

1. Er det pågående §9 a saker i kommunen på nåværende tidspunkt? Eventuelt hvor mange? Opplæringsloven § 9 A-2: «Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.»

Svar:

– Skolene skal jobbe for å forebygge brudd på denne rettigheten og jobbe systematisk og kontinuerlig for å fremme elevenes helse, trivsel og læring (§ 9 A-3), og de ansatte skal følge med på at elevene har det trygt og godt på skolen. Både ansatte på skolen, eleven selv, medelever og foresatte kan melde fra om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, eller mistanke om dette. Hvis en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, må skolen sette inn tiltak (§ 9 A-4). Dette gjøres i en skriftlig plan: Aktivitetsplan.

– Generelt har vi en lav terskel for å lage aktivitetsplaner. Mange aktivitetsplaner handler ikke om mobbing, men om en opplevelse av å ikke være inkludert, eller at man er utrygg på enkelte medelever eller på situasjoner. En aktivitetsplan er en god måte å dokumentere tiltakene på, og man får fokus på å jobbe ekstra for at enkeltelever skal ha det trygt og godt på skolen. Det oppleves som regel positivt for elev og foresatte at skolen lager denne planen.

– Per nå er det 6 aktivitetsplaner, og mobbing er ikke utgangspunktet for flere av planene.

2. Fylkesmannen skal ifølge opplæringsloven vurdere om skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten, foreligger det noen slike tiltak fra fylkesmannen mot skolene i Birkenes på nåværende tidspunkt?

Svar:

– Pr 15.03 er det ikke tiltak fra Statsforvalter angående skoler i Birkenes kommune.

3. Ved forrige interpellasjon ble det nevnt et samarbeid med UIA med å lage en lovpålagt tilstandsrapport til en kvalitetsmelding for oppvekst, hvor langt er arbeidet kommet med denne rapporten?

Svar:

– Samarbeidet med UiA har ikke kommet ordentlig i gang. Vi har etterspurt dette ved flere anledninger og regner med at manglende oppfølging fra UiA, skyldes kapasitet på deres side. I mellomtiden har vi fortsatt arbeidet med utvikling av Kvalitets- og utviklingsmeldingen.

– Kommunestyret har bestemt at vi skal gå fra tre delrapporter til en samlet framstilling. Det jobber vi etter nå. Rapporten skal ivareta lovkrav for tilstandsrapporteringen, uten å bli for tung eller ha for mye statistikk og den skal ha en utviklingsdel, som skaper oversikt og sammenheng og som løfter fram utviklingsmål og muligheter. Her involverer vi barnehager, skoler og øvrige i laget rundt barnet, for å skape forankring og medvirkning og løfte fram eksempler fra praksis. Overordnet mål er at meldingen skal si noe om hvordan tjenestene i oppvekst møter dagens utfordringsbilde og de tendensene vi ser framover, hvordan man lykkes med dette og hva som kan skje for å støtte god kvalitetsutvikling og et godt tjenestetilbud for barn og unge og deres foresatte.