Valstrand skole – eget initiativ fra foreldrene for å bedre skolemiljøet

(Dronefoto: Sigmund Javenes Flaa)

Det har vært møte i FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) ved Valstrand skole. Ifølge referatet tar foreldrene nå eget initiativ til tiltak for å bedre miljøet ved skolen. FAU vil vi oppfordre skoleeier og skoleledelsen til snarlig å vurdere konkrete tiltak for økt tverrfaglig samarbeid.

– Det ble enighet om at vi som foreldre, på grunnlag av mobbesaken som kom frem i media, i egen regi ønsker å iverksette et konkret tiltak for å bidra til et godt skolemiljø på Valstrand. Dette tiltaket består i å utvikle et sett med «kjøreregler» som i hovedsak handler om holdningsskapende arbeid til bruk i eget hjem.

Rektor Arnold Aas var med på møtet, og vil «ta initiativ til å få laget en passende visualisering til kjørereglene» og få trykt det på «fint papir».

– Den trykte versjonen vil bli sendt hjem med ungdommen slik at den kan henges opp på kjøleskapet om ønskelig.

– Rektor uttalte også at han vil bruke «kjørereglene» aktivt i holdningsskapende arbeid på Valstrand fremover.

På møtet kom det fram at FAU ved Birkeland skole har beslutta å be skoleeier Birkenes kommune om bevilgning av midler til ambulerende skolemiljøteam i kommunen. FAU ved Valstrand var bedt om å gi sin tilslutning til dette.

– Etter en god og konstruktiv diskusjon kom et omforent FAU Valstrand frem til følgende uttalelse:

– Arbeidet med å forebygge mobbing og eksklusjon er en kontinuerlig prosess og krever innsats fra alle involverte parter. Medieoppslagene den siste tiden, viser at det er behov for å vurdere nye tiltak for å sikre at alle barna i Birkenes opplever et trygt og godt skolemiljø.

– FAU Valstrand er usikre på om et ambulerende team, slik vi har fått det beskrevet fra FAU Birkeland, er det mest effektive tiltaket der vi står i dag. I stedet vil vi oppfordre skoleeier og skoleledelsen til snarlig å vurdere konkrete tiltak for økt tverrfaglig samarbeid, for å fange opp, hjelpe og ivareta de barna som ikke opplever et trygt og godt skolemiljø.

– Vi vil anmode vår rektor til å ta initiativ til snarlig dialog med kommunalsjefen og ledelsen i de andre Birkenes skolene rundt dette.

– FAU Valstrand vil be rektor om en tilbakemelding på iverksatte tiltak allerede i neste FAU og vil følge dette opp kontinuerlig utover våren.

 

Nye «kjøreregler» på kjøleskapet

Hjemme hos oss…

– Snakker vi om andre som om de er til stede sammen med oss

– Kommenterer vi ikke utseende til noen på TV på en sånn måte at de ville blitt lei seg hvis de hørte hva vi sa

– Snakker vi ikke ned mennesker vi kjenner rundt middagsbordet

– Snakker vi ikke ned mennesker vi ikke kjenner rundt middagsbordet

– Skriver vi ikke negative kommentarer om personer på sosiale medier om utseende, seksuell legning, religionstilhørighet eller etnisitet

– Snakker vi om andre på samme måte som vi ønsker at andre snakker om oss

– Snakker vi om det dersom vi ser at noen blir mobbet på skolen og vi prøver å finne ut hva vi kan gjøre med det

…fordi vi vet at hvordan vi velger å snakke om andre, påvirker tankene og følelsene og holdningene våre til dem – og handlingene våre mot dem.