– Jeg er ikke ute etter lange avhandlinger, men konkrete svar

Silje Bjørnarå Drangsholt (H) har sendt inn en interpellasjon i god tid før neste kommunestyremøte den første uka i november.

Hun viser til sist møte, da kvalitets- og utviklingsmelding for skolen 2022, del 3 – Tidlig innsats, var oppe:

– I rapporten ble det løftet frem noen konkrete utfordringer som Birkenes kommune nå står ovenfor. Til noen av disse utfordringene ønsker jeg å stille noen spørsmål.

Utagerende adferd

– Hvilke konkrete tiltak er satt inn for å forebygge og redusere utfordringen vi har med utagerende adferd?

– Om ulike konkrete tiltak er satt inn, når ble disse satt inn?

– Har de ulike tiltak hatt effekt, i så tilfelle hvilke?

– Om ikke alle har, hvor lang tid trengs for å kunne konkludere med at de ulike tiltak som er satt inn som ikke har hatt effekt enda, er formålstjenlig?

Bekymringsfullt skolefravær økende

– Hvilke konkrete tiltak er satt inn for å forebygge og redusere utfordringen vi har med økende bekymringsfullt skolefravær?

– Om ulike konkrete tiltak er satt inn, når ble disse satt inn?

– Har de ulike tiltak hatt effekt, i så tilfelle hvilke?

– Om ikke alle har, hvor lang tid trengs for å kunne konkludere med at de ulike tiltak som er satt inn som ikke har hatt effekt enda, er formålstjenlig?

– Har Birkenes kommune et lovpålagt ansvar for å få alle elever til å møte på skolen? Om ikke, hos hvem ligger ansvaret?

Mobbing

– Hvilke konkrete tiltak er satt inn for å forebygge og redusere utfordringen vi har med mobbing?

– Om ulike konkrete tiltak er satt inn, når ble disse satt inn?

– Har de ulike tiltak hatt effekt, i så tilfelle hvilke?

– Om ikke alle har, hvor lang tid trengs for å kunne konkludere med at de ulike tiltak som er satt inn som ikke har hatt effekt enda, er formålstjenlig?

Lav skår på leseferdigheter over flere år

– Hvilke konkrete tiltak er satt inn for å forebygge og redusere utfordringen vi har med lav skår på leseferdigheter?

– Om ulike konkrete tiltak er satt inn, når ble disse satt inn?

– Har de ulike tiltak hatt effekt, i så tilfelle hvilke?

– Om ikke alle har, hvor lang tid trengs for å kunne konkludere med at de ulike tiltak som er satt inn som ikke har hatt effekt enda, er formålstjenlig?

I e-posten til kommunen, hvor interpellasjonen er vedlagt, skriver Bjørnarå Drangsholt:

– Sender den over nå, så kommer den i god tid.

– Jeg er ikke ute etter lange avhandlinger, men konkrete svar på de konkrete spørsmålene jeg stiller.