Brukere kan nå få med fastlegen sin

FORSLAGSTILLER. Gyro Heia (Sp). (Arkivfoto)

Sist uke behandla Birkenes kommunestyre kriteriene for tildeling av helse- og omsorgstjenester.

Kriteriene, sånn de ble presentert i et 33 siders revidert hefte, ble vedtatt i tråd med kommunedirektørens forslag.

Utvalgsleder og varaordfører Ruth Kylland Martinsen (KrF) innleda ordskiftet og ga skryt til administrasjonen for godt arbeid.

Knytta til tildeling av helse- og omsorgstjenester, fremma hun et tilleggsforslag sammen med Ronny Thomassen (Ap) og Silje Bjørnarå Drangsholt (H):

– Søkers fastlege skal bli gitt anledning til å delta i inntakskomitéen for helse- og omsorgstjenester, fysisk eller digitalt.

Gyro Heia (Sp) var opptatt at fastleges deltakelse skulle skje ut fra brukers ønske, og fremma følgende forslag:

– Fastlegen skal gis mulighet for å delta i inntaksmøte dersom bruker, eller pårørende på vegne av bruker ønsker dette. Bruker selv, eller pårørende på vegne av bruker, avklarer dette med fastlege.

Dette tilleggsforslaget ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre.

 

(Hele kommunestyrets møte kan som vanlig ses, også nå i ettertid, på Youtube – Birkenes kommune)