Rådmenn på ville veier

MOTVIND: Trond Harstad fra Motvind i prat med politiker Ruth Kylland Martinsen (MDG) under kommunestyremøtet torsdag 6. februar.

Maken til hestehandel har en sjelden vært vitne til i vårt fylke.

Agder fylkeskommune og Birkenes kommune er med regi av vindkraftselskapet EON/RWE i ferd med å forhandle om vårt arvesølv. Det vernede Tovdalsvassdraget og heiområdene rundt Birkenes ligger i forhandlingspotten.

Fylkestinget i Agder og Birkenes kommune er dratt inn i et skittent spill der det tyske gigantkonsernet tydelig avdekker sin sluhet. Kommune- og fylkespolitikere/administrasjon blir manipulert av kraftselskapenes lobbyister slik vi har opplevd i tilsvarende saker i Agder den siste tide.

Saken er slik:

RWE har fått konsesjon til å bygge ut vindkraftområde på Bjelkeberg og Oddeheia.

Det fikk de godkjenning av kommunestyret i Birkenes til i 2018 etter at ett kommunestyremedlem skiftet side dagen før vedtak skulle fattes.

Siden den dato har RWE somlet i den tro at resten av fremdriften skulle være enkel. Hele tiden har RWE fullstendig dominert avtaler og forhandlinger med kommunen og gitt inntrykk av at det blir plankekjøring å få på plass et vindkraftverk i Birkenes.

Imidlertid har NVE skrevet i eget brev, datert 27. november, til kraftselskap som er i RWE sin situasjon: «NVE vil påpeke at tiltakshaver må selv vurdere om det er realistisk å kunne realisere prosjekter innen 31.12.2021.»

LNF-område i Birkenes

Selv om RWE har fått konsesjon til å bygge ut vindkraft i kommunen, må det påtenkte området gis dispensasjon fra LNF- område til vindkraftområde.

Det er også viktig å få med seg at det vindkraftverket som i sin tid fikk konsesjon av OED er betydelig mindre enn det som det nå søkes om.

Mastenes høyde økes fra 175 meter til 220 meter. Effekten på turbinene økes fra 85 megawatt til 96 megawatt og driftstiden på vindkraftverket økes fra 25 år til 30 år. Ingen av disse endringsforslagene er behandlet av kommunestyret i Birkenes.

Nå opplever RWE at prosjektet virkelig er i tidsnød.

Opprinnelig hadde RWE tenkt at det bare var planutvalget/formannskapet som skulle behandle denne saken. Da ville de ha fått godkjenning uten motstand.

Underskriftskampanje

Motvind har gjennom sin underskriftsaksjon tvunget igjennom at kommunestyret skal behandle saken. Det skulle da bare mangle siden det er 10.000 dekar av vår flotteste natur det dreier seg om.

Motvind har også frem satt krav til kommunen om at helsekonsekvensutredning og ny støyberegning, som ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 6. februar, skal foretas før diskusjonen om dispensasjon fra det nevnte området finner sted. Likeledes at RWE sin søknad om økning av mastehøyde, økt effekt og økt driftstid behandles før søknaden om dispensasjon fra arealplanen tas til behandling.

Rådmannen avviser innbyggernes krav.

I skrivende stund har Motvind samlet inn et stort antall underskrifter i sin aksjon om rekkefølgekrav i saken om dispensasjon fra LNF-område. Likevel innstiller rådmannen i sitt forslag til vedtak uten at innbyggernes rekkefølge krav blir tatt hensyn til.

Kommunestyrets medlemmer mottar i disse dager dokumenter på flere hundre sider. Denne saken er en av de viktigste sakene i kommunens historie.  Dokumentene får medlemmene fire dager på å lese igjennom.

Hestehandel

Hvorfor vil kommunen gå med på hastevedtak?

I lang tid har det foregått en intern strid om hvor det såkalte Innovasjonshuset til RWE skulle bygges.

Et kommunalt forhandlingsutvalg har anbefalt en delt løsning. Driftshus og lager legges til Engesland mens innovasjonsdelen blir bygd på Birkeland.

RWE godtar delt løsning forutsatt at kommunen behandler dispensasjons- søknaden umiddelbart.

Hvorfor vil fylkeskommunen gå med på et hastevedtak?

Fylkestinget i Agder er innkalt til hastemøte 25. februar, hvor forslag til vedtak lyder: «Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget vedtar godkjenning av samfinansiering av ny Senumstadbru med utbygger av vindmølleparken, EON/RWE, etter de prinsipper som er omtalt i saken».

For RWE er det avgjørende at dette vedtaket fattes før det forhandles om dispensasjon fra LNF-område i Birkenes torsdag 27. februar.

Oppsiktsvekkende

Det er oppsiktsvekkende at fylkesrådmannen i saksfremstillingen skriver at fylket vil være med på en samfinansiering med RWE. Videre står det: «Det er avtalt at Birkenes kommune tar ansvar for og bekoster nødvendig reguleringsplan for prosjektet. Kostnadsoverslaget forutsetter at det bygges bru med tre spenn og at det gis anledning til å sette brusøyler i vassdraget».

Det er helt utrolig at det settes fram et forslag til vedtak der det blant annet foreslås å grave i det vernede vassdraget. Har denne saken vært lagt frem for Miljøavdelingen hos Fylkesmannen?

Dersom dette er godkjent av Fylkesmannen vil det i så fall være brudd med all kjent forvaltningspraksis.

Etter min mening tar fylkesrådmannen svært høy risiko ved å blande forretning og myndighetsutøvelse. Det skal ikke kunne la seg gjøre «å kjøpe» seg tillatelse fra norsk forvaltning.

Slik jeg vurdere saken, er det slik RWE/EON har gjort i dette tilfellet.

La oss få slutt på dette uverdige spillet om våre naturområder.

Trond Harstad

Motvind