Politisk forankring nødvendig

KRF: Torbjørn Bjorvatn (KrF) og Thor Daniel Aas (KrF) i kommunestyret.

Gjennomføringa av rammeavtalen med RWE må få en tydeligere politisk forankring. Vi trenger også større åpenhet rundt prosessen.

Kommunestyregruppa til Kristelig Folkeparti (KrF) ber om ei tydeligere politisk forankring av oppfølginga av rammeavtalen som Birkenes kommune har med kraftselskapet RWE.

Per i dag foregår alle politiske drøftinger i den såkalte styringsgruppa for rammeavtalen. Styringsgruppa er oppnevnt av kommunestyret for å gjennomføre tiltakene i rammeavtalen med RWE og er personidentisk med formannskapet. Møtene i styringsgruppa foregår gjerne bak lukkede dører og uten formelle krav til innkalling, dagsorden eller referat.

Opptar folk

Etter vårt syn er dette ikke nok. Rammeavtalen med RWE inneholder flere viktige punkt, for eksempel lokalisering av driftsbygget til vindparken (det såkalte «innovasjonshuset») og planlegging av avbøtende tiltak for naboene til kraftverket. Lokaliseringa av driftsbygget er ei stor distriktspolitisk og næringspolitisk sak for Birkenes, som etter KrFs syn fortjener full politisk behandling i kommunestyret. Dette kan også gjelde andre punkt i rammeavtalen.

Dette er saker som opptar folk. I det opphetede debattklimaet vi har i bygda nå, er det nødvendig med vedtak som er godt forankret i kommunens besluttende organ. Politikerne blir på den måten nødt til å tilkjennegi sine prioriteringer. Det er en god ting i et folkestyre.

Også for ettertida er det lurt å ha kjørt gode prosesser. Da kan ingen klage på resultatet ved å vise til feil saksbehandling eller formaliteter. Derfor står ordfører, styringsgruppa og kommunestyret seg nå på å forankre disse prosessene formelt i kommunens faste styringsorgan: i utvalgene, formannskapet og kommunestyret. KrF mener også at Kommunelovens saksbehandlingsregler foreskriver en sånn framgangsmåte.

Politiske signal

Styringsgruppa er nyttig for å gi politiske signal underveis. Dessuten trenger politikerne innimellom et lukket forum for å drøfte spørsmål knyttet til forhandlingene med kraftselskapet. Styringsgruppa må imidlertid ikke komme i stedet for formell politisk behandling. I spørsmålet om lokalisering av driftsbygg /«innovasjonshus» mener KrF at kommunestyret må gi et mandat som bestemmer ordførerens utgangspunkt i forhandlingene med RWE.

Et formelt mandat vil styrke ordførerens stilling i forhandlingene. Mandatet kan utformes bredt, sånn at ordføreren har et visst slingringsrom i samtalene med RWE. Styringsgruppa kan gi innspill underveis. Strategisk viktige valg må imidlertid tilbake til kommunestyret for behandling.

På denne måten får prosessen både politisk legitimitet, og en oppnår åpenhet så langt det er mulig. Begge deler mener vi at Birkenes kommune er tjent med, både på kort og lang sikt.

Torbjørn Bjorvatn og Thor Daniel Aas

Kommunestyrerepresentanter for Kristelig Folkeparti (KrF) i Birkenes