Positiv høringsuttalelse ble innsigelse

SAKSBEHANDLER: Arild Syvertsen forklarer at det var de mange vilkårene i vedtaket som gjorde at man fant det logisk å bruke begrepet betinget innsigelse, selv om kommunens høringsuttalelse er positiv til utbygging.

KOMMUNALT. Kommunestyrets uttalelse til E.ONs søknad om etablering av vindkraftanlegg er oversendt til NVE som en betinget innsigelse. Prosjektleder Martin Westin i E.ON/Sweco er overrasket.

SAKSBEHANDLER: Arild Syvertsen forklarer at det var de mange vilkårene i vedtaket som gjorde at man fant det logisk å bruke begrepet betinget innsigelse, selv om kommunens høringsuttalelse er positiv til utbygging.

SAKSBEHANDLER: Arild Syvertsen forklarer at det var de mange vilkårene i vedtaket som gjorde at man fant det logisk å bruke begrepet betinget innsigelse, selv om kommunens høringsuttalelse er positiv til utbygging.

Vedtaket ble omtalt som et ja-vedtak i media, men ble av ordføreren oversendt til NVE med en presisering av at uttalelsen var å oppfatte som en innsigelse dersom vilkårene som er satt i vedtaket ikke blir tatt hensyn til.
– Vi har sett på retningslinjene til NVE i slike saker, og så lenge vilkårene var av en slik karakter, fant vi det naturlig å bruke ordet innsigelse, sier saksbehandler Arild Syvertsen til Birkenes-Avisa.

Ber om tilbakemelding

I brevet viser ordføreren til en beskrivelse av praktiske rutiner som NVE har utarbeidet i innsigelser til konsesjonssaker etter energiloven.
– Som følge av vedtakets innhold, ber kommunen om at NVE gir en tilbakemelding på hvordan dette vil bli håndtert i saksprosessen frem til et konsesjonsvedtak. Om nødvendig bør det arrangeres et møte der vedtaket gjennomgås, heter det i oversendelsesbrevet.
Syvertsen peker på at de nevnte retningslinjene virker lite formelle, og kunne ønsket bedre informasjon fra NVE om den delen av prosessen.

Westin overrasket

Martin Westin i E.ON/Sweco er overrasket over å høre at kommunestyrets uttalelse er oversendt NVE som en innsigelse, men har for øvrig ingen kommentarer.
E.ON har i følge Westin ikke vurdert vilkårene i kommunestyrevedtaket.
– Nei, de har vi ikke diskutert i det hele tatt. Det var mange overraskende punkter, men det er ikke opp til oss å uttale oss om dem. Dette får NVE avgjøre, og eventuelt ta inn i konsesjonsvilkårene, sier en ordknapp Westin.

Usikker på om NVE aksepterer innsigelse

At vedtaket betegnes som innsigelse gjør at det er andre saksbehandlingsregler som gjelder. Det innebærer blant annet at energimyndigheten må kalle inn Birkenes kommune til et meklingsmøte for å diskutere vilkårene og eventuelle løsninger. Birkenes kommune kan på sin side trekke innsigelsen dersom de mener at de har fått tilstrekkelig gjennomslag for kravene i høringsuttalelsen.
Vindkraftmotstanderen Vidar Lindefjeld i Nettverket La Naturen Leve hadde i forrige uke et leserinnlegg i BirkenesAvisa der han oppfordret politikerne til å betegne et eventuelt nytt vedtak som innsigelse. Lindefjeld, som også er jurist, er imidlertid ikke sikker på om NVE aksepterer det første vedtaket som en innsigelse selv om det presiseres i oversendelsesbrevet.
– En formell innsigelse innebærer normalt et vedtak der kommunestyret entydig går i mot at konsesjon gis. Så vidt jeg forstår var ikke det tilfellet i Birkenes, der kommunen reiste innsigelse dersom visse vilkår ikke ble innfridd, sier Lindefjeld.
Lindefjeld mener det gjenstår å se om NVE godtar dette som en reell innsigelse, men legger til at dette kanskje ikke er så viktig, siden saken skal opp på nytt som følge av mulig inhabilitet. Han er likevel klar på at det er viktig å velge formen «innsigelse» dersom flertallet i kommunestyret frarår konsesjon, og da helst uten betingelser.
Overfor BirkenesAvisa bekrefter saksbehandler Arild Syvertsen at administrasjonen vil innhente mer informasjon for å sikre at ordlyden i et eventuelt nytt vedtak blir i tråd med intensjonen.

FAKTA:

Innsigelse i konsesjonssaker

Kommuner, fylkeskommuner, Sametinget og statlige fagetater har innsigelsesadgang til arealplanforslag. For å sikre disse organers innflytelse og medvirkning i saker om energitiltak, er det inntatt endringer i energiloven, vannressursloven og vassdragsreguleringsloven som innebærer at kommunen og andre berørte myndigheter og organer får adgang til å gi innsigelse til søknader om konsesjon etter disse lovene, jf. Endringer i energiloven § 2–1, vassdragsreguleringsloven § 6 nr. 1 første ledd og vannressursloven § 24.
Konsesjonsmyndigheten vil i slike saker holde et meklingsmøte med den instans som har reist innsigelse. Kan innsigelsen ikke imøtekommes helt eller delvis, vil konsesjonsmyndigheten likevel kunne gi konsesjon, på samme måte som kommunen i dag også kan vedta plan. Innsigelse vil da ha den virkning at konsesjonsvedtaket ikke blir endelig. Konsesjonsvedtaket må da oversendes Olje- og energidepartementet til endelig avgjørelse. Departementet behandler innsigelsessaken sammen med eventuelle klager på konsesjonsvedtaket.
(Kilde: Temaveilederen Energitiltak og plan- og bygningsloven)