E.on gir seg ikke!

EON kjører ufortrødent videre for fullt med grov desinformasjon.

LESERBREV: Vindkraftsaken i Birkenes er til behandling i Olje- og energidepartementet (OED) for avgjørelse. I samtaler med OED, har E.on fått opplysninger om at OED (i motsetning til NVE) vil legge avgjørende vekt på kommunens holdning. Derfor kjører de ufortrødent videre for fullt med grov desinformasjon.

 

E.ons krav til etikk og moral praktiseres ikke. Fra E.on Sveriges hjemmesider siterer vi: ” …Vår affärsidé sätter kunden i centrum. Värdehöjande lösningar, nytänkande och öppenhet är grunden i våra värderingar. Detta ställer höga krav på vår etik och moral ….”

Vi finner lite ”nytänkande” i E.ons vindkraftvirksomhet. Den er i tråd med bransjens tradisjon for mangelfull og villedende informasjon satt i system. ”Öppenheten” er beviselig elendig og ”de höga krav til etik och moral” er på langt nær oppfylt slik vi har lært dem å kjenne bl.a. i møter og i avisspaltene.

De viser en kritikkverdig forakt for demokratiske beslutninger. Det er i skarp kontrast til deres påstand om at de ønsker et godt forhold til lokalsamfunnet.

Men det stopper ikke der. Deres oppførsel som cowboyer (som ikke er vår beskrivelse, men Bondelagets –) i måten grunneierne behandles på ved opprettelsen av leieavtalene, minner lite om god etikk og høy moral.

 

De desinformerer grovt om inntekter.  I saksdokumentene for Planutvalgets behandling den 28. januar, presenteres inntektsmulighetene ved en utbygging av Storehei. Eiendomsskatten er basert på samme beregningsgrunnlag for en driftsperiode på 25 år. Skatteinntekter fra grunneiere og medarbeidere er beregnet for like lang tid. Men beregningsgrunnlaget vil reduseres betraktelig etter 10 år. Videre er det godt dokumentert at den realistiske levetida bare er 10 – 15 år.

Når det gjelder lokal andel av utbygginga, er denne usikker. Alle oppdrag over NOK 500.000 må ut på anbud i EU/EØS-området. For de nord-svenske vindkraftverkene som er bygd, er det i stor utstrekning benyttet spesialiserte arbeidslag for de forskjellige oppgavene. Slike arbeidslag finnes neppe lokalt eller regionalt. (På Lista Vindkraftverk sto et svensk arbeidslag for trefellinga …)

For kost og losji, er det åpenbart at E.on vil velge den mest praktiske og økonomiske løsningen. Alt taler da for at det opprettes boligrigg og storkjøkken i planområdet.

Inntektene til kommunen er basert på 110 MW installert effekt, men konsesjonen gjelder 80 MW. Kan det bety at de vil søke om en utvidelse av planområdet slik E.on nå antyder for Nord-Odal?

 

Opererer med et konglomerat av selskaper. Konsesjonen er søkt av «E.on Vind Sverige AB», men NVE har gitt konsesjonen til «E.on Wind Norway, Branch of E.on Wind Norway» (org. nr. 912 470 466  reg. 2013 – 09 – 23)  I juni 2012 ble selskapet «E.on Vind Norge, filial av E.on Vind Sverige AB» registrert som norskregistrert utenlandsk foretak med org. nr. 998 443 946. Besøksadressen er Wegelandsveien i Oslo. (samme som vindkraftbransjens lobbyorganisasjon Norwea)

Videre er det vanlig praksis å opprette et eget driftsselskap for prosjektet. Det gjør ikke det hele bare enda mindre oversiktlig, men det kan også få stor betydning ved nedmontering og tilbakeføring ved driftsopphør.

 

Samrøre mellom Sweco og E.on. Utrederen Sweco har iflg. sine nettsider www.sweco.no et nært samarbeid med E.on. De tar seg av det aller meste i prosessen – fra å kartlegge egnede områder for vindkraftverk, opprette avtaler med grunneiere, utarbeide meldinger inkl. forslag til program for konsekvensutredninger (KU), delta på informasjonsmøter, lede samrådsmøter, utrede konsekvensene, utarbeide konsesjonssøknader og klager på eventuelle avslag. !konkl…..

Her er et utdrag fra et intervju med Martin Westin som bekrefter samrøra: “Litt om jobben din i Sweco?  Martin: – Jeg er gruppeleder for Vindkraft på Avdeling Teknologi, og prosjektleder for to store vindkraftprosjekter som nå utredes i Hedmark*) og Aust-Agder. Det er fire i gruppen min, og i tillegg har jeg kontakt med mange mennesker eksternt i de to prosjektene.” ( Ref.: https://universumtopp100.no/companies/sweco ) *) Han er nå «nedgradert» til assisterende prosjektleder for Nord-Odal.

 

Til slutt håper vi at politikerne i Birkenes baserer sine beslutninger på dokumenterbare fakta – ikke på E.ons «eventyrfortellinger».

 

Håvard Melbye

Regionleder Øst i Miljøvernforbundet (NMF)

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!