Ordføreren om bro

ORDFØRER: Gyro Heia (Sp).

Ja, hva driver ordføreren med?

Etter å ha lest nylige leserinnlegg nå i romjulen skjønner jeg det er behov for mer informasjon knyttet til Senumstadbrua og forslag til medfinansiering fra kommunen.

Det er kommunestyret i Birkenes som må gi sin endelige tilslutning til at kommunen skal bidra med egne midler inn i en medfinansiering av ny Senumstad bru.

Det er også viktig å presisere at bygging av ny bru heller ikke er en nødvendighet for RWE for at de skal få realisert sitt vindkraftanlegg.

Men det er viktig at det gjøres kjent hva som ligger bak alle disse leserinnleggene og avisoppslagene om spleiselag og medfinansiering av Senumstad bru.

Det som har vært viktig for ordføreren som leder av styringsgruppen som arbeider opp mot RWE (personidentisk med formannskapet), er å bidra til at Birkenes kommune fortsatt har muligheten til å velge alternativet med å få bedret kvaliteten på broa over Senumstad. Dette har ordføreren hatt støtte fra styringsgruppen på.

Det er mye som har skjedd den siste tiden, knyttet til avklaringer rundt Senumstadbrua. Den 25 november fikk kommunen tilbakemelding med endelig konklusjon fra statens vegvesen som konkluderte med at broa ikke kunne oppgraderes, slik som tidligere anslått.

Det betydde at RWE ville benytte seg av alternative adkomstveier for å sikre fremdriften og overholdelse av tidsfrister i prosjektet med vindutbyggingen. Tidsfrister som for øvrig kommunen ikke har noen innvirkning på, da dette er frister de har fått fra NVE og OED som gjør at de i sitt prosjekt må ha vindparken ferdigstilt innen 2021, for å få grønne sertifikater.

Ordføreren hadde sammen med administrasjonen fra Birkenes kommune og representanter fra RWE et møte med fylkeskommunens administrasjon og politisk deltagelse den 02.12.19, der fylkeskommunen var tydelige ovenfor kommunen og RWE om at de ønsket kun å gå inn i prosjektet med ny Senumstad bru dersom det ble medfinansiert. Og de ønsket en 50/50 fordeling av kostnadene. De viste til flere andre tilfeller der kommuner og andre utbyggere hadde vært med og medfinansiere 50% fra kommuner og eventuelt andre utbyggere.

Dette var ikke noe vi fra Birkenes kommune i utgangspunktet ønsket. Men beskjeden fra fylkeskommunen var klar og tydelig. Skulle Birkenes kommune i det hele tatt bli vurdert inn mot budsjettbehandlingen til fylkeskommunen, krevde de at vi måtte bidra med medfinansiering.

Etter dette møtet hadde kommunen møte med RWE der vi var tydelige på at dette er en uheldig situasjon, og at RWE måtte bidra mye mer enn hva den opprinnelige oppgraderingen på 4-5 mill skulle koste.

Resultatet av disse forhandlingene, for å kunne melde noe tilbake til fylkeskommunen før deres budsjettbehandling, var at vi ville kunne gå med på en 40-60 fordeling, der de 40% ble fordelt med 17 mill på RWE og 5 mill fra Birkenes kommune. Ordføreren fikk støtte for fra styringsgruppen om å kunne melde dette tilbake til fylkeskommunen. Dette ble da gjort og fylkeskommunen hadde da noe de nå kunne ta med seg inn i budsjettbehandlingen slik at Senumstadbrua kom med som et mulig aktuelt tiltak de kunne prioritere inn mot sin handlingsplan.

Hvorfor hastet dette så? Jo, dersom Birkenes kommune skulle unngå at det blir gjort enda flere unødige naturinngrep langs Kjærestrøm eller over Ogge/ Mollestadalternativet, så vil alternativet over Senumstad være det alternativet som er mest skånsomt for naturen. Og tiden er dessverre ikke på kommunens side. For dersom ikke RWE ser at det er realistisk å få til en løsning over Senumstad, er faren for at de skrinlegger dette alternativet meget stort. Da vil de i stedet bruke mange millioner kroner på andre alternativer som ikke vil gi noen større samfunnsnytte, da disse alternativene ikke vil være åpne for ferdsel for andre, og det vil bli større naturinngrep.

Ved å velge Senumstadalternativet, til tross for at kommunen da må bruke noe av fremtidige inntekter fra vindkraftskatt på dette, mente både ordfører og styringsgruppen var viktig å sikre at var et reelt valg kommunestyret fikk.

Når dette skal behandles i kommunestyret er det opp til politikerne å vurdere bruken av disse fem millionene opp mot blant annet fire momenter.

  1. kommunestyret må si om de ønsker å sikre fremtidig ferdsel for tungtransport og da for spesielt tømmertransport, uten at vi lever med dispensasjoner som muligens ikke kan imøtekomme fremtidens krav om vekt for tømmer næringen.
  2. I tillegg må kommunestyret velge om de vil se til at RWEs millioner på adkomstvei inn til vindparken skal gi mest mulig samfunnsnytte i det lange løp eller om man vil skrote Senumstad å heller la dem bruke pengene på alternativer som ikke gir noen andre enn grunneiere og selskapet selv fri ferdsel på disse veiene/alternativet.
  3. Og det tredje kommune styret må vurdere, er om de inntil fem millionene er en pris som er verd å betale for å unngå ytterlige naturinngrep rett ved siden av en vernet Tovdalselva eller kilometere med vei over Ogge/ Mollestad alternativet.
  4. Beredskapsmessige hensyn er også viktig å tenke på. Flomfaren i denne uregulerte elva som Birkenes har vist seg å være utsatt for er også et moment som må være med i vurderingen. Dersom broen blir ytterligere belastet og ødelagt ved en ny flom, kan den bli stengt, det vil kunne være forbigående stenging, eller stenging i over ett år i påvente av at ny bro likevel må bygges. Dette momentet er i utgangspunktet ikke kommunens ansvar å ta høyde for, men det er innbyggerne i Birkenes som vil bli skadelidende dersom denne viktige veien blir stengt som følge av at den gamle broa ikke tåler en ny storflom.

Jeg alene som ordfører har ene og alene kun til nå prøvd å sikre at kommunestyret fortsatt har et valg som innebærer Senumstad alternativet. At det har skjedd mye på kort tid, som har trengt avklaringer som enda ikke har rukket frem til kommunestyret, det er helt riktig. Og det kan jeg tåle kritikk for. Men jeg synes ikke det er greit at ordføreren ilegges å være veldig for vindkraftutbyggingen i sin helhet, når det eneste som her er gjort er å sikre et alternativ som bidrar til at Birkenes kommune skal sitte igjen med en størst mulig samfunnsnytte og minst mulig naturinngrep når det kommer til selve tiltaket med adkomstvei.

Til tross for at mye har skjedd på kort tid har dette vært avklart med styringsgruppen og ordføreren har derfor hatt et mandat til å gå videre for å sikre at fylkeskommunen kunne ta dette med inn i sitt budsjett arbeid.

Så er det viktig å understreke til slutt, at ordføreren ikke ser på det å sikre en ny bro over Senumstad som en stor støtte til RWE for å realisere deres vindkraftutbygging, da de vil få dette gjennomført med eller uten adkomstvei over Senumstad. Ønsket og motivasjonen har hele tiden vært å sikre det som tidligere kommunestyret var tydelige på at var viktig for dem når konsesjonen ble gitt, om at nettopp Senumstadbrua skulle bli oppgradert. Dette har derfor også vært bakgrunnen for at det ble jobbet med dette inn mot fylkeskommunen. Og jeg vil gi ros til fylkeskommunen som imøtekom Birkenes kommune når avklaringen som trengtes fra Statens veivesen ikke kom før i slutten av november, og de derfor ikke hadde fått anledning til å vurdere om de skulle legge inn ny bru over Senumstad i sin handlingsplan.

I tillegg har det vært viktig å sikre at RWEs bruk av midler til utbygging av adkomstvei på mange millioner skal gi mest mulig samfunnsnytte., noe alternativet over Senumstad vil gi både for kommunen og for fylkeskommunen. At kommunen må bidra, er som et resultat der fylkeskommunen var tydelige på at de krevede medfinansiering, og RWE ikke var villige til å gå inn med mer enn de 17 millionene, når de har andre alternativ som er billigere for dem.

Jeg forstår frustrasjonen og usikkerheten knyttet til hvorfor kommunen nå foreslår å bli med på en medfinansiering, når kommunen har trange budsjetter allerede. Men det er viktig å presisere at denne medfinansieringen er tenkt dekket inn over fremtidige skatteinntekten fra vindkraftanlegget, dersom det blir en realitet. Dersom ikke vindkraftutbyggingen blir en realitet, så blir det heller ikke noen medfinansiering fra kommunes og RWEs side.

Jeg håper innbyggerne forstår at det er utrolig mye som kan dukke opp underveis, og min intensjon som ordfører er hele tiden å sikre at de folkevalgte har alternativer å velge mellom i en så viktig sak som denne. Kommunen ville vært handlingslammet dersom ikke ordføreren kunne gått videre, med støtten fra formannskapet inn mot fylkeskommunen i denne saken. For tiden ville da løpt fra kommunen, da behandlinger i de politiske utvalg tar tid, og bruker vi for lang tid, vil RWE måtte prioritere andre alternativer.

Gyro Heia

Ordfører Birkenes, Sp