En samfunnsfiende

KRF: Torbjørn Bjorvatn (KrF) og Thor Daniel Aas (KrF) i kommunestyret.

Alkoholen er en samfunnsfiende. Den forårsaker store sosiale skader og store kostnader for arbeidsgivere og offentlige budsjetter.

Alkoholpolitikken utfordrer valget mellom personlig frihet og fellesskapets overstyring. Kristelig Folkeparti (KrF) mener at samfunnet har rett og plikt til å øve kraftig kontroll over alkoholbruken i folket. Velferdsstaten forutsetter at de alkoholrelaterte utgiftene i helse- og sosialsektoren holdes lave.

Også i Birkenes medfører rus og alkohol ei kostnadsside på budsjettene. Derfor må kommunen føre en aktiv kamp mot alkoholen. Kommunens bygg og eiendommer må være alkoholfrie soner. Arrangement som kommunen står bak eller støtter økonomisk eller politisk, må være alkoholfrie.

Regulere

Videre har kommunen en oppgave i å regulere det private alkoholkonsumet. Den oppgaven er nedfelt i lovverket om salgs- og skjenkebevilling. I dag fører kommunen ei restriktiv linje. Denne linja er god fordi den er med på å begrense alkoholens skadevirkninger i lokalsamfunnet.

Kristelig Folkeparti forventer at de som klarer å holde sin alkoholbruk under kontroll, er solidariske med dem som ikke greier det. Det betyr at man godtar begrensninger på hvor og når man kan nyte alkohol.

Holdninger

Til slutt har kommunen en oppgave i å fremme gode holdninger. På mange måter er kommunens praksis et uttrykk for hva innbyggerne i Birkenes oppfatter som normalt og greit. Ved å lempe på alkoholpolitikken signaliserer man at alkohol er en naturlig del av vår kultur og våre omgangsformer. Det er den ikke, og det bør den på ingen måte være!

Kristelig Folkeparti vil kjempe imot en alminneliggjøring og ufarliggjøring av alkohol i Birkenes. Vi begrunner dette engasjementet økonomisk, helsepolitisk og sosialpolitisk. I KrF står vi derfor rakrygget når vi innfører begrensninger for flertallet av ressurssterke innbyggere som tåler alkohol.

Vi veier dette opp mot omsorgen for et mindretall sårbare og utsatte medmennesker som ikke gjør det. I vårt regnestykke inngår også barna som lider under voksnes alkoholbruk i heimene. Med utgangspunkt i landsgjennomsnittet er tallet for Birkenes omtrent 100 barn.

Torbjørn Bjorvatn og Thor Daniel Aas

Kommunestyrerepresentanter i Birkenes for Kristelig Folkeparti (KrF)