Terje Ånesland kommenterer Torbjørn Bjorvatns leserinnlegg: – Birkenes kommune har hatt og har fremdeles innvirkning

TERJE ÅNESLAND. (Arkivfoto)

I et leserinnlegg i Birkenesavisa forrige uke ser jeg at Torbjørn Bjorvatn er bekymret for at utbygger har lagt ned store ressurser i prosjektet i Birkenes med fare for at prosjektet blir stoppet. Litt fakta for å sette ting i perspektiv: RWE har en omsetning de tre første kvartaler 2020 på 96 milliarder kr og resultat på 16,3 milliarder kr. RWE’s lobbyist, KRNCoaching, har en omsetning på 3,77 millioner kr og årsresultat på 1,48 millioner kr (2019). Jeg er ikke bekymret for at disse skal lide noen nød om det ikke blir utbygging. Jeg mener det er verre med folk som blir tatt fra noe for at andre skal få mer ved en eventuell utbygging.

  • Jeg er mer bekymret for naboer som får verdien av sine eiendommer redusert.
  • Jeg er mer bekymret for at alle som er glade i Birkenes naturen får sin livskvalitet redusert.
  • Jeg er mer bekymret for alle berørte som må leve med ulempene i minst 25 år.
  • Jeg har større respekt for alle de rundt i Norge som har brukt utallige frivillige timer og ressurser for å forsøke å opplyse om de negative konsekvensene av vindkraft i norsk natur.

Det er gledelig å se at folkemeningen i Norge har snudd helt den senere tiden, og de siste undersøkelsene viser en klar motstand mot landbasert vindkraft i Norge (jeg viser til undersøkelser utført av både Den Norske Turistforening og Universitetet i Bergen i siste halvdel av 2020). Jeg håper at også kommunestyret i Birkenes ser de negative konsekvensene og handler før det er for sent!

Bjorvatn skriver at det er svært dårlig praksis å gi kommunestyret vetorett seint i prosesser. Dette er jeg i prinsippet enig i, men vindkraft har hatt helt andre prosesser enn andre utbyggingsprosjekter. Etter gammel konsesjonsordning kan utbygger gjøre store endringer på prosjektet fra innvilget konsesjon til bygging. Stortinget har sett at dette er en uheldig prosess og har strammet kraftig inn for fremtidige vindkraftkonsesjoner. Blant annet vil det da bli satt en maks høyde på turbiner og maks avstand til naboer ved innvilgning av konsesjon. Prosjektet i Birkenes er behandlet etter gammelt konsesjonsregime og her ser vi store endringer fra prosjektet som ble omsøkt til det som planlegges nå – blant annet er høyden økt med over 50 meter.

Detter er jo ikke forutsigbart hverken for naboer eller andre berørte. Det skulle da bare mangle om ikke kommunen kunne gå inn og si at nå er prosjektet så mye endret at vi sier stopp. Det må også være mulig i den forbindelse å ta hensyn til ny kunnskap om ulemper som har kommet frem de siste årene. Dette ser vi at har blitt gjort andre steder (Flekkefjord, Lillesand, Kvinesdal osv).

Torbjørn Bjorvatn skriver i sitt leserbrev at den eneste gangen Birkenes kommune hadde påvirkning på resultatet av vindkraftsaken var under behandling i 2017. Dette mener jeg ikke er riktig. Birkenes kommune har hatt og har fremdeles innvirkning på om det blir utbygging eller ikke:

Følgende er to måter kommunestyret kan stanse prosjektet:

  1. Utbygger trenger dispensasjon fra kommunens arealplan. Her har det vært en feilaktig oppfattelse blant mange at energiloven trumfer plan og bygningsloven, men dette er ikke tilfelle. For eksempel har bystyret i Flekkefjord sagt nei til dispensasjon fra arealplan for allerede konsesjonsgitt vindkraftprosjekt på Skorveheia og ser ut til å stoppe prosjektet der. Birkenes har gitt dispensasjon fra arealplan, men vedtaket er påklagd til Statsforvalteren og det ligger også en lovlighetskontroll av vedtaket til behandling der. Det er derfor en viss sjanse for at saken vil komme opp igjen i kommunestyret.
  2. Stortinget har sagt nei til utsatt frist for idriftsettelse av allerede godkjente vindkraftverk. Som Bjorvatn skriver, vil regjeringen legge stor vekt på kommunens vedtak i så henseende. Dersom kommunen sier nei, vil departementet høyst sannsynlig ta dette til følge. RWE vil da ikke rekke og bygge og må da søke ny konsesjon (etter nye konsesjonsregler som tar mer hensyn til folk og natur) eller skrinlegge prosjektet.

Til sist vil jeg si at jeg er glad for at Torbjørn sier KrF vil stemme NEI til vindkraftverket på Oddeheia og Bjelkeberg. Jeg er sikker på at KrF vil få muligheten til å både stemme nei til utsatt frist og muligens nei til dispensasjon fra arealplan i løpet av våren, og dermed bidra til å stoppe utbyggingen.

 

Hilsen

Terje Ånesland

_____________

Leserinnlegg