Avisas prioriteringer

ILLUSTRASJON: Detalj ved Birkenes kirke.

Birkenesavisa er ikke noe menighetsblad.

I et leserinnlegg setter Roald Rokseth spørsmålstegn ved Birkenesavisas prioriteringer i forbindelse med at Den norske kirke i bygda har ansatt ny sogneprest. Han etterlyser «bredere stofftilgang» når det gjelder kirkelig stoff, men ser ikke ut til å trives når lokalavisa faktisk skriver saker som inngår i den bredden han etterlyser.

Kritikken framstår etter min mening som et paradoks, og det synes som om det reageres på et konkret spørsmål framfor bredden. Jeg er likevel rimelige enige om premissene for leserbrevet. Birkenesavisa omtalte ikke festgudstjenesten hvor Gunvor Hofseth ble takka av. I lokalavisa måtte hun ta til takke med en nyhetssak i september om at hun slutter.

Samtidig ble det notert at Torill Farstad Dahl og åtte andre hadde søkt på den ledige jobben. Da Dahl fikk tilslaget på jobben i november fulgte Birkenesavisa opp med en nyhetssak, og vi publiserte et intervju med Dahl. Foreløpig er Birkenesavisa den eneste nyhetspublikasjonen på Sørlandet som etter min viten har omtalt ansettelsen, og avisa har altså omtalt ansettelsen i to nyhetssaker.

Birkenesavisa er ikke noe menighetsblad, og det vet jo Rokseth veldig godt. Han sitter selv som ansvarlig redaktør for Den norske kirkes menighetsblad i Birkenes. Mens et menighetsblad speiler livet i menigheten og ukritisk heier fram de tanker som her forfektes, har lokalaviser et litt annet samfunnsoppdrag.

Birkenesavisa har ønska å avklare den nye sogneprestens holdning til likekjønnet vigsel. Dette er interessant fordi sogneprest Frode Eikrem og Hofseth reserverer seg mot slik vigsel. Dersom Dahl er mer vennlig innstilt til dette, vil det dermed bety en endring for kirkegjengerne i Birkenes. Det mener jeg har en nyhetsverdi.

Spørsmålet er også interessant med tanke på en større samfunnsdebatt om inkludering, likeverd og hvem som kan føle seg velkommen i Den norske kirke i Birkenes. Etter min mening må det være lov å stille denne type spørsmål til maktpersoner som påvirker barn og unges holdninger gjennom forkynnelse og annet arbeid i menigheten. Det at vedkommende maktperson ikke ønsker å svare, kan ikke bety at lokalavisa dermed skal la være å belyse saken.

Geir Willy Haugen

Redaktør, Birkenesavisa