Vindkraftverk i Birkenes

VISUALISERING: Sweco har laget denne visualiseringa som viser hvordan vindturbiner på Oddeheia vil fortone seg fra Søre Herefoss. Vindturbinene på bildet er ikke så store som RWE nå ønsker å etablere.

Åpent spørsmål til ordfører Anders Christiansen

Mens EONs søknad ble behandlet om utbygging i kommunen i 2017, stilte jeg to ganger spørsmål til selskapet angående hvor store inngrep i naturen vindkraftverket ville medføre og hvilke konsekvenser dette ville få for berørte beboere.

Selskapet så seg ikke i stand til å svare.

Nå har EON fått konsesjon selv om deres naturmangfoldsrapport ikke ble godkjent.

Jeg mener allmenheten i Birkenes nå bør ha krav på å få vite hvilke inngrep som kommer til å skje ved utbyggingen.

Siden ordfører Anders Christiansen er hovedansvarlig for byggingen av vindkraftverk, vil jeg be om at han besvarer de spørsmål jeg har stilt EON to ganger uten å få svar.

Spørsmålene angående areal var:

  • Hvor brede må veiene inn til møllene være?
  • Hvor slake må svingene være?
  • Hvor store må platåene for hver vindmølle være?

Svaret på dette vil selvfølgelig avhenge av hvor lange rotorbladene på møllene skal være, noe som igjen avgjøres av høyden på møllene. Nå som konsesjon er gitt, bør det være enkelt å svare på dette.

Spørsmålet jeg stilte om hvilken påvirkning byggingen ville få for berørte beboere, er heller ikke besvart.

I følge kommunelegen på Andøya, hvor det ble bygget vindkraftverk for flere år siden, har kommunelegen plikt i henhold til kommunehelseloven å utrede de helsemessige konsekvensene av vindkraftutbygging for berørte beboere. -I følge ham er de meget høyfrekvente og de lavfrekvente lydene verst. De lar seg vanskelig stoppe.

Danmark har grenseverdier på lavfrekvent lyd, Norge har ikke.

Det finnes internasjonale forskere som derfor mener at ingen bør bo nærmere enn 1.5 km fra en vindturbin. Hva mener kommunelegen i Birkenes om dette?

Hvordan skal befolkningen her i kommunen bli ivaretatt?

Kari Vilde Risvand