Vindkraftens ramme

KART: NVE peker på to områder på Sørlandet som egnet for vindkraft.

Det kan være vanskelig å se skogen for bare trær.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) utarbeidet forslag til nasjonal ramme for vindkraft i Norge. OED sendte rammen på høring 1. april.

I rammen er landet inndelt i områder og store deler av Birkenes kommune er omfattet av område Aust-Agder. NVE omtaler området slik: «Det utpekte området har gode produksjonsforhold for vindkraft, og er et av områdene vi har vurdert til å være best egnet for ny produksjon i et kraftsystemperspektiv. I det utpekte området er det viktige miljø- og samfunnsinteresser knyttet til blant annet fugl og friluftsliv. Våre overordnede analyser tilsier imidlertid et lavere konfliktnivå i dette området enn i store deler av landet. Fra et nasjonalt perspektiv framstår det utpekte området derfor som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge.»

Kommunestyret i Birkenes var positive til vindkraft på Oddeheia og Bjelkeberg og det er gitt konsesjon for utbygging. Kommunen har gitt grønt lys for vindkraft og den står laglig til for nye hogg. Hvor ligger det neste området som vindkraftindustrien kaster seg over? Mollestad, Rugsland, Svaland, Flakk, Birkeland sentrum øst, Flå, Mosfjell, Håbesland, Steinsland, Engesland…?

Mange kommuner reagerte raskt da forslag til nasjonal ramme ble lansert, og har gitt klart uttrykk for hva de mener. I Birkenes er det stille, dørgende stille. Det kan virke som om innsatsen/ressursene konsentreres rundt plassering av et mye omtalt hus, og at blir for komplisert å vurdere/diskutere de store linjene for kommunen og kommunens innbyggere. Det kan være vanskelig å se skogen for bare trær.

Birkenes har i en årrekke jobbet aktivt med tilrettelegging for friluftsliv (På topp i Birkenes, kulturorientering mv.), og kommunen har så langt profilert seg i samsvar med dette. Er kultur, natur og friluftsliv fortsatt viktig for Birkenes, eller velger man å fortsette knefallet for mer eller mindre tilfeldige private investorer? Det nærmer seg valg og det blir interessant å se hvilke partier som ser hva som er best for kommunen – i et langsiktig perspektiv.

Steinar Ånesland