En av flere brikker

DISKUSJON: Eva Aabel Retterholt og Harald Flaa i diskusjon med Kjell Rune Nakkestad.

Innovasjonshuset – en av flere brikker i et større bilde.

Birkenes har et aktivt og fremoverlent næringsliv, og en kommune som ønsker fremtidsrettet næringsutvikling. Tilbudet fra E.ON om å bidra til utvikling av et innovasjonshus er ett av flere gode initiativ som kan bidra til langsiktig positiv utvikling for det lokale næringslivet.

Som næringsdrivende i Birkenes er vi opptatt av at denne saken blir noe mer enn en lokaliseringskamp. Innovasjonshuset må vurderes som del av et større bilde. Vi oppfordrer våre gode politikere til å løfte blikket og ta stilling til en større helhetlig satsing, som samlet gir en større langsiktig effekt for alle deler av kommunen. I dette notatet har vi skissert tre konkrete prosjekter som vi mener bør vurderes i sammenheng, for å gi en best mulig totalløsning.

Etablering av Birkenes Næringsarealer AS

Kommuneadministrasjonen har tidligere vurdert å etablere et nærings-/eiendomsselskap, for å sikre profesjonell utvikling av næringsbygg- og områder. Vi foreslår at kommunen gjør alvor av disse tankene, og får med seg aktører som for eksempel Birkenes Sparebank, Aust-Agder Næringsselskap og Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS). Til sammenligning etablerte Lillesand kommune et eiendomsselskap sammen med KNAS for noen år siden, og har fått stor drahjelp til utvikling av Kjerlingland og andre nærings-områder. Et eiendomsselskap med kommunen som hovedeier, kan ta en sentral rolle som deleier og utvikler av et innovasjonshus. Vi mener også at en målrettet satsing på Engesland skal ligge inne som en tydelig føring ved oppstart av eiendomsselskapet. Også andre strategiske eiendomsprosjekter, som f.eks. Vassdragssenteret, vil kunne håndteres på en profesjonell rolle gjennom et slikt selskap.

Innovasjons- og samhandlingshus i Birkeland sentrum

Når det gjelder Innovasjonshuset, mener vi at det bør tenkes mye større enn et litt utvidet kontorbygg for E.ON. Aktører i Birkenes er for tiden involvert i flere gode initiativer og tiltak i regionen. Om vi trekker i samme retning, kan det kanskje være mulig å samle flere av disse satsingene under samme tak. Da kan vi virkelig skape et levende og innovativt miljø midt i Birkeland sentrum. Eksempler på mulig innhold i et slikt «innovasjons- og samhandlingshus» kan være;

 • Kontorlokaler og lager for E.ON (6-8 kontorplasser + lager)
 • Gründermiljø for 6-10 lokale gründere (fokus på tre/skog, kortreist/bærekraft, klima og miljø)
 • Kontor for Agder Tresenter og treklyngen «Tre i Agder» (3-4 kontorplasser)
 • Utvikle kreativ linje med tre som en sentralt element i samhandling med Folkehøgskolen Sørlandet
 • Birkenes Sparebank (ca. 400-700 m2, 10-15 kontorplasser)
 • Birkenes bibliotek (ca. 250 m2, moderne og fremtidsrettet bibliotek/opplevelsessenter) (1-2 ansatte)
 • Felles resepsjon/servicesenter for bank, kommune, bibliotek og andre (1-2 ansatte)
 • Turistinformasjon, utstilling/profilering av lokale reiselivsaktører, lokalmatprodusenter mv.
 • Utstilling/opplevelsesrom – Lillesand-Flaksvandsbanen
 • Kantine og møterom (for kontorer, allment bruk, behov hos Birkenes menighet m.fl.)
 • Kaffebar og kafeteria for kommunens befolkning (attraktiv lokal møteplass) (2-3 ansatte)
 • Servicerom, WC/dusj, knyttet til utendørsscene på Tobias jorde (økt bruksområde)
 • E.ON undervisningsrom; avtale med Birkeland folkehøyskole, Vitensenteret m.fl.
 • Undervisning for skoleelever; klima, bærekraft, fornybar energi (samarbeid med Ungt Entreprenørskap m.fl.)
 • Samarbeid med Birkeland Frikirke om lokaler for større arrangementer/konferanser
 • Forskningssamarbeid og kontorplasser for UiA og MIL (Mecatronic Innovation Lab)
 • Evt. 4-8 service-/omsorgsleiligheter på toppen av bygget (hvis behov)
 • Evt. 4-8 leiligheter for salg til privatpersoner
 • Evt. lokaler/utearealer for fremtidig barnehage, kombinert med offentlig lekeplass

Innovasjons- og samhandlingshuset skal være et levende bygg for hele befolkningen i Birkenes. Her skal det være mange ulike aktiviteter på dagtid, kveldstid og i helgene. Bygget skal være et utstillingsvindu for trebygda Birkenes, og et godt eksempel på hvordan en sentrumsplan med fokus på bærekraftige og moderne bygg i tre kan leves ut i praksis. Bygget kan eies av Birkenes Næringsarealer AS, sammen med E.ON og andre private aktører. Det legges vekt på moderne arkitektur og maksimal bruk av kortreist tre. Birkenes kan ta en tydelig regional rolle innen tre, bærekraft og fornybar energi. Et signalbygg i tre på Strøget kan bidra til å sette kommunen på kartet!

Vi støtter positiv utvikling i alle deler av Birkenes, og ønsker ikke å delta i noen lokaliseringskamp. Samtidig ser vi nå en helt unik mulighet til å samle flere større tiltak og prosjekter under samme tak.

Den skisserte løsningen kan kun realiseres i Birkeland sentrum.

Engeslandstunet – senter for innovativ og bærekraftig bygdeutvikling

Det er tidligere gjort en imponerende innsats knyttet til Engeslandstunet. Mange har brukt mye tid og ressurser på idéarbeid og utviklingsprosesser. Etablering av Birkenes Næringsarealer AS kan være en mulighet til å vurdere ideene på nytt, i samarbeid med et profesjonelt fagmiljø. Hvilken type næring, gründere og utviklingsprosjekter har størst muligheter til å lykkes med utgangspunkt i Engesland? Hvordan kan vi sammen skape en felles utviklings- og samhandlingsarena for disse? Hva må til for å utvikle synergier og lønnsomhet i et slikt prosjekt? Kan det f.eks. være aktuelt å vurdere innhold som;

 • Produksjonslokaler, lager og kontor for Røyland gård
 • Laftehall og kontor for Aas Laft og Bygg
 • Lokaler og kontor for Norwegian Berries
 • Verksted, kontor og lager for lokale håndverkere
 • Kontor og verksted for lokale gründere (f.eks. håndverk, lokalmat, reiseliv, opplevelser)
 • Digitalt verksted – f.eks. 1-2 ansatte i felles nasjonal/internasjonal nettbutikk
 • Kafé og forsamlingslokale/aktivitetshus for bygda, lag og foreninger mv.
 • Turistkontor/servicesenter for hytteeiere og turister
 • Bobilparkering med WC/dusjfasiliteter
 • Arena for lokale reiselivsaktiviteter og opplevelser
 • Øko-landbruk/hagelag
 • Atelier, verksted og lokaler for lokale og tilreisende kunstnere
 • 3-6 ordinære leiligheter (sterkt fokus på bærekraft)
 • 3-6 omsorgs-/serviceleiligheter (hvis behov)
 • Andre kommunale tilbud/tjenester?

Alle næringsdrivende og politikere i Birkenes ønsker langsiktig næringsutvikling og befolkningsvekst på Engesland. Vi tror at den beste veien vil være å rendyrke, spisse og videreutvikle aktiviteter med vekst-muligheter i en liten bygd med unike kvaliteter. For E.ON vil det etter vår mening være flest fordeler ved

å legge kontor og lager til Birkeland sentrum. Likevel bør avtalen med E.ON bidra til vekst og utvikling i Engesland. Det må være mulig å få til begge deler! Med bidrag fra kommunen og andre deleiere, håper vi at et nytt eiendomsselskap kan bidra til en god finansieringsløsning for et bygg på Engesland, i samarbeid med kommersielle aktører som trenger lokaler. I tillegg tror vi at det vil være nødvendig med en fast overføring på f.eks. 1 million i året som drifts- og utviklingsstøtte for et senter for innovativ og bærekraftig bygdeutvikling. Vi tror det vil være en god investering å bruke noen skatteinntekter fra vindkraft til et slikt formål. I tillegg vil vi foreslå at kommunen bidrar aktivt til å utvikle et utviklingsprosjekt med fokus på tilflytting, attraktivitet, innovativ og bærekraftig bygdeutvikling. Det bør finnes midler hos virkemiddel-apparatet til å støtte et slikt prosjekt, som også vil styrke lokal næringsutvikling på Engesland. Sammen med lokale ildsjeler, kan kommunen og et nytt eiendomsselskap bidra i en videre kreativ utviklings-prosess. Målet må være å finne innhold til Engeslandstunet som både utvikler bygda og er kommersielt lønnsomt på lang sikt. Det kan hende at de mest spennende mulighetene på Engeland handler om helt andre ting enn vindkraft.

Ja takk, begge deler!

Som representanter for lokalt næringsliv er vi opptatt av å sikre størst mulig positive synergier for hele Birkenes. Om Innovasjonshuset ender som en lokaliseringskamp om ett enkelt bygg, er vi redd for at fellesskapet taper store langsiktige muligheter. En tilspisset kamp vil også gi uheldige konsekvenser i form av bitterhet og skuffelse hos dem som ikke vinner frem med sitt syn. Vårt forslag er at kommunen legger noen vindkraftinntekter inn i et eiendomsselskap, som skal drive profesjonelt og langsiktig med nærings-arealer i hele kommunen. Tydelige føringer ved etablering av et slikt selskap, kan legge til rette for både et innovasjonshus i Birkeland sentrum og et senter for innovativ og bærekraftig bygdeutvikling på Engesland. I denne saken tror vi at «Ja takk, begge deler» er den beste løsningen.

Lokale næringsaktører og ildsjeler i Birkenes:

Harald Flaa, Birkenes Sparebank

Heine Østby, 3B Fibreglass

Sigmund Aabel, Scanflex

Atle Uldal, Uldal

Tone Foss, Foss bad

Gunnar Adolf Aanesland, Aanesland fabrikker

Tom Roger Ohrvik, Synkron media

Jan Terje Arnesen, Tratec Agder Maskin avd. Birkeland

Trygve Raen, BTG AS